Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-31

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-1331 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 1 januari 2004 over 1 509 personeelsleden, goed voor 1 326,86 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 1 054 statutairen, 445 contractuelen en 10 managers. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Gelieve hierna de gevraagde inlichtingen te vinden wat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreft :

7 mandaatfuncties zijn bezet, waarvan 1 voorzitter van het directiecomité (F) en 6 directeurs-generaal N-1 (4N + 2F).

Verdeling per statuut en per niveau

A) Statutairen

Niveau 1 : 329 (187 N — 142 F)

Niveau B : 313 (189 N — 124 F)

Niveau C : 210 (110 N — 100 F)

Niveau D : 217 (117 N — 100 F)

Totaal : 1 069 (603 N — 466 F)

Voltijdse eenheden : 966,4

B) Contractuelen

Niveau 1 : 98 (47 N — 51 F)

Niveau B : 92 (42 N — 50 F)

Niveau C : 23 (9 N — 14 F)

Niveau D : 222 (118 N — 104 F)

Totaal : 435 (216 N — 219 F)

Voltijdse eenheden : 371,6

Het personeelsplan van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet nog worden goedgekeurd.

Een verdeling per taalgroep kan dan ook slechts nadien worden gegeven.

Deze gegevens worden dan zo snel mogelijk bezorgd.

Wel is het zo dat de personeelsleden van de buitendiensten behoren tot de taalrol van de streek waarin zij zijn tewerkgesteld en dat de FOD geen Duitstalig personeel in dienst heeft.