3-808/2

3-808/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

16 FEBRUARI 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DEDECKER

Art. 6

Dit artikel vervangen als volgt :

« Artikel 32bis van dezelfde wet, opgeheven door het koninklijk besluit van 22 februari 2001, wordt hersteld in de volgende lezing :

« Art. 32bis. — Als mededader wordt beschouwd ieder bevoegd openbaar ambtenaar van de administratieve orde die de overtreding van de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan, door een persoon toelaat, voorschrijft of faciliteert. »

Nr. 2 VAN DE HEER DEDECKER

Art. 9

Dit artikel vervangen als volgt :

« In dezelfde wet wordt een nieuw artikel 36ter ingevoegd, luidende :

« Art. 36ter. — Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 26 euro tot 1 000 euro, hij die verzuimt overtredingen van de bepalingen van hoofdstuk VI van deze wet onverwijld ter kennis te brengen van één of meer van de in artikel 34, § 1, vermelde personen. »

Nr. 3 VAN DE HEER DEDECKER

Art. 9bis (nieuw)

Een nieuw artikel 9bis invoegen, luidende als volgt :

« Art. 9bis. — In artikel 39, § 1, van dezelfde wet worden de woorden « en 36 » vervangen door de woorden « , 36 en 36ter ». »

Nr. 4 VAN DE HEER DEDECKER

Art. 9ter (nieuw)

Een nieuw artikel 9ter invoegen luidende als volgt :

« Art. 9ter. — In artikel 41 van dezelfde wet worden de woorden « en 36 » vervangen door de woorden « , 36 en 36ter ». »

Nr. 5 VAN DE HEER DEDECKER

Art. 9quater (nieuw)

Een nieuw artikel 9quater invoegen luidende als volgt :

« Art. 9quater. — In artikel 41bis, vijfde lid, van dezelfde wet worden de woorden « , 36 en » vervangen door de woorden « , 36, 36ter en 41 ». »

Jean-Marie DEDECKER.