3-1014/3

3-1014/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

10 MAART 2005


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 45bis, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Kamer nr. 51-1350/5).

Brussel, 10 maart 2005.

De voorzitter van de Senaat,

Anne-Marie LIZIN.

De griffier van de Senaat,

Luc BLONDEEL.