Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1561 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op 1 januari 2004 over 323 personeelsleden, goed voor 251,26 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 209 statutairen en 114 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering telde 323 fysieke eenheden en 251,26 voltijdse equivalenten op 1 januari 2004.

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de betrekkingen binnen het taalkader en de overige betrekkingen. Het taalkader omvat enkel de betrekkingen op het centraal bestuur.

Het koninklijk besluit van 19 februari 2001 legt de taalkaders vast voor de HZIV. Dit koninklijk besluit werd goedgekeurd door de Vaste Commissie van Taaltoezicht. Het gaat hier over 92 betrekkingen op het centraal bestuur. In de eerste 2 hiërarchische graden is de verdeling paritair terwijl ze vanaf de derde hiërarchische graad 55,7 % Franstalig en 44,3 % Nederlandstalig is.

Niveau Hiërarchische graden FN Aantal betrekkingen in het personeelsplan
1 Rang 15-161112
Rang 132336
Rang 10311,148,8620
B45,013,999
C520,6116,3937
D610,027,9818

De toestand op 1 januari 2004, in voltijdse equivalenten :

Niveau Degrés Statutairen Contractuelen Totaal
FNFNFN
1 Rang 15-1611111
Rang 1323333
Rang 103446,54,510,58,5
B4331245*
C51712442116
D109109*

* In de vierde graad is de verdeling in het voordeel van de Nederlandstaligen, rekening houdend met de bijkomende betrekking van een Nederlandstalig vertaler.

* In het niveau D is er 1 betrekking op overschot. Het gaat hier om een Franstalige betrekking van administratief medewerker waarvan de titularis momenteel een vervroegde halftijdse uittreding geniet. Deze betrekking zal bij de pensionering van de titularis niet worden ingevuld. Daarnaast zal bij het eerste vertrek van een administratief medewerker (N) de betrekking ingevuld worden door een administratief medewerker (F) teneinde de taalkundige verdeling te respecteren.

Naast de betrekkingen in het taalkader (92) resten er nog 161,26 voltijdse equivalenten in de gewestelijke diensten. De verdeling van deze betrekkingen gebeurt aan de hand van een activiteitsindex die het aandeel van de afzonderlijke gewestelijke diensten meet in de totale werklast van deze gewestelijke diensten. Op basis van het procentueel aandeel in de totale werklast wordt het personeel verdeeld. De taalkundige verdeling resulteert dus uit de verdeling van de werklast. Vermits de HZIV ook actief is in de Oostkantons, zijn er ook een aantal Duitstalige personeelsleden.

Toestand op 1 januari 2004

Niveau Statutairen Contractuel Totaal
FNDFNDFND
1330,83,12,3306,15,330,8
B3,62,511304,65,51
C25,123,859,392,634,432,87,6
D18,417,664,58,68,85,22726,469,7

De 323 fysieke eenheden (centraal bestuur + gewestelijke diensten) zijn als volgt verdeeld over taalrol, statuut en niveau.

Niveau Statutairen Contractuel Totaal
FNDFNDFND
11091138023171
B76135010111
C4340829224726212
D30321019157494717

Deze verdeling geeft echter een vertekend beeld van de taalverdeling, vermits de taalverdeling van de fysieke entiteiten afhankelijk is van de mate waarin statutaire personeelsleden afwezig zijn wegens ziekte, gebruik maken van loopbaanonderbreking, vierdagenweek, verlof wegens stage, enz. De taalverdeling van het totaal aantal fysieke personen is dan ook niet te verklaren op grond van een objectief criterium, maar is het gevolg van een groot aantal individuele beslissingen en situaties.