3-1049/1

3-1049/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

18 FEBRUARI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 128,
tweede uitgave, van 10 april 2003)


VOORSTEL VAN MEVROUW LIZIN


TOELICHTING


De verklaring tot herziening van de Grondwet van 10 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 10 april 2003) stelt een aantal overgangsbepalingen van de Grondwet voor herziening vatbaar. De bedoeling is dat deze bepalingen zouden worden opgeheven, aangezien zij niet langer dienstig zijn. Het gaat bijgevolg louter om een legistieke zuivering van de tekst.

Met dat doel stelt de verklaring onder meer titel IX van de Grondwet, bepaling IV, voor herziening vatbaar. Bepaling IV luidt als volgt :

IV. — De eerstkomende verkiezingen van de Raden, overeenkomstig de artikelen 115, 2, 116, 2, 118 en 119, met uitzondering van artikel 117, vinden plaats op dezelfde dag als de eerstkomende algemene verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De daaropvolgende verkiezingen van de Raden, overeenkomstig de artikelen 115, 2, 116, 2, 118 en 119, vinden plaats op dezelfde dag als de tweede verkiezingen van het Europese Parlement, volgend op de inwerkingtreding van de artikelen 115, 2, 118, 120, 121, 2, 123 en 124.

Tot de eerstkomende verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn de artikelen 116, 2, 117 en 119, niet van toepassing.

Anne-Marie LIZIN.


VOORSTEL


Enig artikel

In titel IX van de Grondwet wordt bepaling IV opgeheven.

1 februari 2005.

Anne-Marie LIZIN.