3-1025/1

3-1025/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

15 FEBRUARI 2005


Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het reglement van de Senaat

(Ingediend door de heer Lionel Vandenberghe)


TOELICHTING


Het absenteļsme van senatoren is een belangrijk probleem dat het goed functioneren van onze instelling ondermijnt. In het bijzonder de vergaderingen van de commissies worden te weinig bijgewoond. Onder meer bij hoorzittingen zijn te weinig senatoren aanwezig, wat niet van veel respect getuigt ten opzichte van de uitgenodigde specialisten.

Om dat euvel te verhelpen stel ik voor dat voortaan in elke commissie een meerderheid van de leden permanent aanwezig moet zijn om wetsontwerpen of voorstellen te kunnen bespreken. Verder vraag ik dat steeds een lijst van aanwezige leden wordt opgemaakt, ook bij hoorzittingen, en dat die lijst wordt opgenomen in de notulen van de commissievergadering, in het integraal verslag en in het overzicht van de werkzaamheden.

Met deze bepalingen wil ik de senatoren aanmoedigen hun taken als vertegenwoordigers van het volk met meer plichtsbesef uit te oefenen en zo de kwaliteit van het in de Senaat geleverde parlementaire werk te verhogen.

Lionel VANDENBERGHE.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 23 van het reglement van de Senaat worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) punt 4 wordt aangevuld met het volgende lid :

« De voorzitter van de commissie stelt op elke vergadering de lijst vast van de aanwezige en de afwezige leden, met vermelding van de redenen van afwezigheid die hem schriftelijk werden meegedeeld. Die lijst wordt in de notulen van de commissievergadering, in het integraal verslag en in het overzicht van de werkzaamheden opgenomen. »

B) punt 6 wordt vervangen als volgt :

« 6. Wetsontwerpen of voorstellen kunnen enkel worden besproken wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is.

In de loop van de bespreking kan ieder lid op elk ogenblik de schorsing vragen als het quorum niet is bereikt. Indien niemand de schorsing vraagt, kan de bespreking worden voortgezet.

Stemmingen zijn alleen dan geldig, wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. »

31 januari 2005.

Lionel VANDENBERGHE.