Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-1523 van de heer Van Hauthem d.d. 7 oktober 2004 (N.) :
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum op 1 januari 2004 over 12 personeelsleden, goed voor 11,6 voltijdse eenheden (VTE). Al deze personeelsleden zijn contractueel. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : 

1 en 2. Het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum (POKO) werd opgericht bij koninklijk besluit van 19 april 1999. Dit federaal POKO, met tweetalige opdracht, is echter tot op heden niet operationeel. De niet-uitvoering van dit koninklijk besluit heeft onder andere te maken met onvoldoende financiŽle middelen, het niet-beschikken over een geschikte en veilige instelling waar dit observatiecentrum zou kunnen ondergebracht worden.

Op het voorziene budget werden een aantal contractuele medewerkers geworven. Dit personeel werd voorlopig geÔntegreerd in het personeelsbestand van de verschillende gevangenissen en zij behoren tot de taalrol van de plaats waar ze tewerkgesteld zijn. De verdeling gebeurde naargelang noodzaak en niet volgens taalrol. Ik blijf van mening dat dit centrum op middellange termijn zou moeten opgericht worden.