Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1564 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen op 1 januari 2004 over 43 personeelsleden, goed voor 40,2 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 39 statutairen en 4 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?