Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-575 van de heer Vandenberghe L. d.d. 19 december 2003 (N.):
Belgische Technische CoŲperatie (BTC). — Vormingscursus. — Nederlandstalige deelnemers. — Verhuis naar Massembre.

Sinds lang organiseert de Belgische Technische CoŲperatie (BTC), een uitvoeringsagentschap van de federale overheid, infocycli over de Noord-Zuid problematiek voor mensen actief in de internationale samenwerking. Deze infocycli worden vandaag georganiseerd in Vaalbeek (bij Leuven) voor Nederlandstalige deelnemers en in Massembre (Heer-sur-Meuse) voor Franstalige deelnemers.

Via de webstek van de BTC (http ://www.btcctb.org) verneem ik dat de opleiding voor de Nederlandstaligen in Vaalbeek in 2004 wordt stopgezet. De opleiding voor Nederlandstaligen zal voortaan ook in het Waalse Massembre georganiseerd worden.

Dit is mijns inziens een bijzonder eigenaardige beslissing. Onderwijs en vorming zijn bevoegdheden die exclusief aan de gemeenschappen werden toegewezen. Het samen organiseren van de vorming voor Vlaamse en Franstalige ontwikkelingshelpers lijkt me in strijd te zijn met het voornemen de federale ontwikkelingssamenwerking te defederaliseren wat betreft de bevoegdheden die tot de gemeenschappen en gewesten behoren. Dit voornemen werd expliciet in het regeerakkoord opgenomen.

1. Kan u de verhuis van de Nederlandstalige cursus van het BTC van Vaalbeek naar Massembre bevestigen ?

2. Wie gaf de opdracht tot het verplaatsen van de Nederlandstalige cursus ? Wat is de motivatie voor de verhuis ? Werd de federale regering bij deze beslissing betrokken ?

3. Kan de federale regering garanderen dat het Nederlandstalige aanbod voor de Nederlandstalige cursisten zal blijven bestaan ?

4. Welke overheid zal na de aangekondigde defederalisering verantwoordelijk zijn voor de opleiding van de toekomstige ontwikkelingshelpers ?

Antwoord : Sinds 1999 organiseerde de overheid (ABOS en daarna partieel DGOS) de Infocycli. Dit greep plaats in diverse centra in Vlaanderen en WalloniŽ.

De cycli werden systematisch tezelfdertijd in Vlaanderen en WalloniŽ georganiseerd. De betreffende verblijfscentra werden bepaald volgens de criteria : beschikbaarheid op de geplande cyclusweekends en prijs.

Deze Infocycli (telkens 4 weekends) werden aldus in verschillende locaties georganiseerd.

Bij de overname in 2O02 door de BTC (op vraag van de staatssecretaris Boutmans) werd in een eerste jaar niets veranderd aan de omstandigheden van de cycli. BTC werkte verder volgens de afspraken die DGOS had gemaakt. Vandaar dat de cyclus dus verder in Ohain (Franstaligen) en Vaalbeek (Nederlandstaligen) werd georganiseerd.

Toen het contract van DGOS te einde liep, moest BTC volgens de wet op de overheidsopdrachten een opdracht uitschrijven. In deze werden uiteindelijk andere centra geselecteerd volgens de regels van de overheidsopdrachten.

Daarin waren noch Vaalbeek, noch Ohain als eerste centrum gerangschikt. Voor Vaalbeek betrof dat de onmogelijkheid om alle geplande data vrij te maken voor deze cycli. Voor Ohain waren andere criteria de reden.

Het centrum dat zowel voor 50 Nederlandstalige als voor 50 Franstalige deelnemers, in 2 aparte cycli, de beste voorwaarden kon bieden, was Massembre.

Deze beslissing van de BTC is dus ingegeven door het eerbiedigen van het wettelijk kader en het is op geen manier de bedoeling vooruit te lopen op eventuele politieke beslissingen over de defederalisering.