Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Middenstand en Landbouw (Middenstand)

Vraag nr. 3-1573 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.):
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische staat (Pdata) beschikt de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen op 1 januari 2004 over 854 personeelsleden, goed voor 758,34 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 672 statutairen en 182 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen, in volgorde van de nummering van de gestelde vragen.

1. Het personeelsbestand op 1 januari 2004 bevat voor het aantal fysieke personen op niveau 1 in de Nederlandse taalgroep 61 statutairen en 12 contractuelen; in de Franse taalgroep 52 statutairen en 4 contractuelen. Op niveau B zijn er in de Nederlandse taalgroep 31 statutairen en geen contractuelen; in de Franse taalgroep 27 statutairen en geen contractuelen. Op niveau C zijn er in de Nederlandse taalgroep 170 statutairen en 43 contractuelen; in de Franse taalgroep 152 statutairen en 39 contractuelen. Op niveau D zijn er in de Nederlandse taalgroep 97 statutairen en 35 contractuelen; in de Franse taalgroep 82 statutairen en 49 contractuelen.

Het personeelsbestand op 1 januari 2004 bevat voor het aantal voltijdse eenheden op niveau 1 in de Nederlandse taalgroep 53,44 statutairen en 12 contractuelen; in de Franse taalgroep 47,96 statutairen en 4 contractuelen. Op niveau B zijn er in de Nederlandse taalgroep 30,17 statutairen en geen contractuelen; in de Franse taalgroep 25,08 statutairen en geen contractuelen. Op niveau C zijn er in de Nederlandse taalgroep 146,99 statutairen en 40 contractuelen; in de Franse taalgroep 133,18 statutairen en 36,05 contractuelen. Op niveau D zijn er in de Nederlandse taalgroep 79,01 statutairen en 33 contractuelen; in de Franse taalgroep 69,56 statutairen en 47,90 contractuelen.

Er zijn in het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen geen betrekkingen die behoren tot de Duitse taalgroep.

2. De betrekkingen voorzien in de personeelsformatie van de gewestelijke diensten van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen vallen buiten het toepassingsgebied van de taalkaders. De verdeling van deze betrekkingen over de verschillende Nederlandstalige en Franstalige gewestelijke kantoren werd vastgesteld op grond van het werkvolume van het aantal te behandeien dossiers gemeten onder meer volgens het aantal onderworpen zelfstandigen, het aantai gepensioneerde zelfstandigen, het aantal zelfstandigen aangesloten bij de nationale hulpkas van de zelfstandigen.