Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Duurzame Ontwikkeling)

Vraag nr.  3-1344 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
POD Duurzame Ontwikkeling. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand, dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de POD Duurzame Ontwikkeling.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) Hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij deze POD in dienst waren, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden (VTE) ?

b) Hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkadering, manager en  divers  zijn, conform de indeling van Pdata ?

c) Graag ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

3. Over de taalkundige verdeling wordt in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE); opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord te bezorgen.

1. Het beheer van het elektronisch bestand Pdata behoort tot de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken.

Ik kan evenwel meedelen dat naast de voorzitter die houder is van een managementfunctie, de POD Duurzame Ontwikkeling bestaat uit personeelsleden die ter beschikking worden gesteld door andere federale overheidsdiensten. Deze personeelsleden komen dus voor in het bestand Pdata en meer bepaald in de tabellen van de federale overheidsdienst waaruit ze zijn gedetacheerd.

2. a) Op 1 januari 2004 waren er in fysieke eenheden 11 personeelsleden tewerkgesteld en in voltijdse eenheden (VTE) 9,9.

b) 8 personeelsleden (6,9 VTE) waren op voormelde datum statutair, 2 personeelsleden (2 VTE) contractueel en 1 personeelslid (1 VTE) houder van een managementfunctie.

c) Uitgezonderd de houder van de magementfunctie (1 VTE) behoorden er op 1 januari 2004 8 personeelsleden (7,1 VTE) tot niveau 1, 1 (0,8 VTE) tot niveau B en 1 (1 VTE) tot niveau C.

Alle contractuele personeelsleden (2 VTE) behoorden op voormelde datum tot niveau 1.

3. a) Op 1 januari 2004 behoorden 6 personeelsleden (5,6 VTE) tot het Nederlandse taalkader en 5 (4,3 VTE) tot het Franse taalkader.

Verdeling per statuut op 1 januari 2004

De houder van de managementfunctie (1 VTE) behoorde tot het Franse taalkader.

4 statutaire personeelsleden (3,6 VTE) behoorden tot het Nederlandse taalkader en 4 (3,3 VTE) tot het Franse taalkader.

1 contractueel personeelslid (1 VTE) behoorde tot het Nederlandse taalkader en 1 (1 VTE) tot het Franse taalkader.

Verdeling per niveau op 1 januari 2004

De houder van de managementfunctie (1 VTE) behoorde tot het Franse taalkader.

4 personeelsleden (3,8 VTE) van het niveau 1 behoorden op 1 januari 2004 tot het Nederlandse taalkader en 4 (3,3 VTE) tot het Franse taalkader.

Het personeelslid van niveau B (0,8 VTE) en het personeelslid van niveau C (1 VTE) behoorden tot het Nederlandse taalkader.

b) Aangezien de POD Duurzame OntwikkeIing geen personeelsenveloppe heeft, werden er geen taalkaders vastgesteld. Bij de invulling van de vacatures werd er evenwel rekening gehouden met het taalevenwicht.