Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Maatschappelijke Integratie

Vraag nr.  3-1340 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) Hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij deze POD in dienst was, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden (VTE) ?

b) Hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkadering, manager en  divers  zijn, conform de indeling van Pdata ?

c) Graag ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

3. Over de taalkundige verdeling wordt in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE); opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

Ik verwijs naar het antwoord van de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie.