3-964/1

3-964/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

21 DECEMBER 2004


Voorstel van resolutie betreffende het EU-embargo op wapenexport naar de Volksrepubliek China

(Ingediend door de heer Lionel Vandenberghe)


TOELICHTING


Dit voorstel van resolutie beoogt een herziening van de standpuntbepaling inzake de opheffing van het EU-embargo op wapenexport naar de Volksrepubliek China.

Lionel VANDENBERGHE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Gelet op het EU-embargo op wapenexport naar de Volksrepubliek China (VRC), opgelegd na het gewelddadig neerslaan van een vreedzame demonstratie voor meer democratie op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing op 4 juni 1989;

B. Gelet op het antwoord van Louis Michel, toenmalig federaal minister van Buitenlandse Zaken, tijdens het vragenuurtje in de Senaat van donderdag 29 april 2004, dat de regering het parlement « misschien » zou raadplegen bij het bepalen van het standpunt van de federale regering over het al dan niet opheffen van het EU-embargo op wapenexport naar de VRC;

C. Gelet op het feit dat de federale regering zich tijdens een ontmoeting met de Chinese premier Wen Jiabao en de minister van Buitenlandse Zaken Li Zhaoxing op 5 mei 2004 in Brussel heeft uitgesproken voor de opheffing van het EU-embargo;

D. Gelet op de grootschalige schendingen van de mensenrechten in de VRC, in het bijzonder de geweldcampagne tegen de Uygur-bevolking, de onderdrukking in Tibet, de beperkende maatregelen tegen « internetdissidenten » en maatschappelijke groeperingen, het gebruik van geweld tegen politieke en religieuze dissidenten, het steeds grotere aantal politieke gevangenen, de onderdrukking van volgelingen van Falun Gong en het grote aantal doodvonnissen;

E. Erop wijzend dat er nooit sprake is geweest van enige tastbare vorderingen in de mensenrechtendialoog tussen de EU en de VRC;

F. Gelet op verordening 1334/2000 van de Europese Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik, die bepaalt dat dergelijke uitvoervergunningen alleen kunnen worden afgegeven na afweging van het risico dat het land van bestemming die producten zal gebruiken voor militaire doeleinden en/of de kans dat door de levering Europese veiligheidsbelangen op het spel worden gezet;

G. Verontrust over het feit dat de VRC nu al het meeste geld uitgeeft aan wapens in Azië, waar elk gewelddadig conflict het risico van escalatie in zich draagt vanwege de wapenwedloop en de constante oorlogsdreigingen tussen India en Pakistan — die beide over kernwapens beschikken — met Kashmir als inzet;

H. Verontrust over de weigering van de VRC om de dialoog aan te gaan met Taiwan en over het opvoeren van haar militaire aanwezigheid in de Straat van Taiwan, met inbegrip van regelmatige oefeningen van de Chinese strijdkrachten in deze regio;

I. Erop wijzend dat de VRC pas in 1992 is toegetreden tot het non-proliferatieverdrag en dat dit land, ofschoon het het Aanvullend Protocol inzake veiligheidscontrole van het Internationaal Atoomagentschap van 1997 heeft ondertekend, geen lid is van controle-instanties op kernwapens zoals de « Nuclear Suppliers Group » en de « Australia Group »; er tevens op wijzend dat de VRC staat op haar recht om kernenergie te exporteren voor « vreedzame doeleinden » en dat dit land in het verleden nucleaire technologie heeft geleverd aan Pakistan en Iran;

J. Gelet op het feit dat de VRC het VN-verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat zij in 1998 ondertekende, nog niet heeft geratificeerd;

K. Overtuigd van het strategische belang van goede economische en politieke betrekkingen tussen de Europese Unie en de VRC, doch eveneens overtuigd dat een echt partnerschap alleen kan worden gebaseerd op gedeelde gemeenschappelijke waarden;

Vraagt de federale regering,

1. haar standpunt inzake de opheffing van het EU-embargo op wapenexport naar de VRC te herzien en op de geëigende Europese fora stelling te nemen tegen die opheffing;

2. de EU-lidstaten op te roepen het EU-embargo op wapenexport naar de VRC naar de letter en de geest ten uitvoer te leggen en de Europese Gedragscode inzake de export van wapens na te leven.

11 november 2004.

Lionel VANDENBERGHE.