Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Middenstand en Landbouw (Middenstand)

Vraag nr. 3-1327 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Personeel. Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische staat (Pdata) beschikt de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie op 1 januari 2004 over 2 975 personeelsleden, goed voor 2 488,16 voltijdse eenheden. Daarvan zijn er 2 169 statutairen en 803 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Aangezien het personeel van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie beheerd wordt door de minister van Economie, verwijs ik naar zijn antwoord op dezelfde vraag.