Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-1324 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
POD Telecommunicatie. Personeel. Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de POD Telecommunicatie.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) Hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij deze POD in dienst was, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden.

b) Hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkadering, manager en divers zijn, conform de indeling van Pdata ?

c) Graag ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

3. Over de taalkundige verdeling worden in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te willen vinden.

Hoewel het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de programmatorische federale overheidsdienst Telecommunicatie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2002, de oprichting van bedoelde POD voorzag, werd dit in werkelijkheid nooit gerealiseerd.