Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-23

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Consumentenzaken (Werk)

Vraag nr. 3-843 van de heer Van Hauthem d.d. 19 maart 2004 (N.) :
RVA. ≠ VDAB, FOREM en BGDA. ≠ Uitwisseling van gegevens.

De bevoegdheden over het tewerkstellingsbeleid werden overgeheveld naar de gewesten. De werkloosheidsverzekering (RVA), die onder de sociale zekerheid valt, bleef federale materie. Zo valt de begeleiding van werklozen onder de bevoegdheid van de gewesten; de controle en uitkering blijven federaal. Om de bereidwilligheid tot werken te kunnen controleren, moet de RVA dus beschikken over de gegevens van de drie gewesten, respectievelijk de VDAB, FOREM en de BGDA. Uiteraard is het daarom bittere noodzaak om gegevens omtrent tewerkstelling tussen de verschillende niveaus uit te wisselen en zodoende een accuraat beeld te krijgen van de werkloosheid, alsook voor het voeren van een efficiŽnte arbeidspolitiek.

De datatransmissie kent ook hier weer een typisch Belgisch verloop. Uit een artikel in De Tijd van 30 januari 2004 blijkt dat de Vlaamse VDAB ruim acht keer meer dossiers overmaakt aan de RVA dan het Waalse FOREM. Op die manier wordt het controleren van werkwilligheid in WalloniŽ problematisch.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Klopt het dat de VDAB acht keer meer dossiers inzake werkloosheid overmaakt aan de RVA dan zijn Waalse tegenhanger ?

2. Wat zijn hiervoor de redenen ?

3. Wat zijn de initiatieven van de regering om de gegevensoverdracht te bewerkstelligen ?

Antwoord : In antwoord op uw vraag kan ik u meedelen dat het juist is dat er altijd meer dossiers betreffende weigering van een passende dienstbetrekking, van een beroepsopleiding of om deel te nemen aan een begeleidingsplan, overgemaakt werden door de diensten van de VDAB dan door de diensten van de FOREM.

Nochtans behoort deze sitatie nu tot het verleden gezien het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2004 en in werking getreden op 1 juli 2004 nu een procedure voorziet, vergezeld van de aangepaste sancties, bij dewelke de diensten van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening zelf de inspanningen van de werklozen om een passende dienstbetrekking te vinden en hun bereidheid om deel te nemen aan de vormingen en de verschillende begeleidingsmaatregelen die worden aangeboden door de VDAB, FOREM en BGDA, zullen verifiŽren en evalueren.