3-435/6

3-435/6

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

27 MEI 2004


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (*)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (stuk nr. 3-435/5).

Brussel, 27 mei 2004.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Luc BLONDEEL.


(*) Artikel 81 van de Grondwet.