Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-10

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-446 van de heer Vandenberghe L. d.d. 21 november 2003 (N.) :
Democratische Republiek Congo. ­ Investeringen. ­ Delcrederedienst. ­ Verzekering.

In de afgelopen jaren is de Democratische Republiek Congo (DRC) het toneel geweest van een vreselijke oorlog. Sinds het vredesakkoord van Pretoria (2002) probeert het land een nieuwe samenleving op te bouwen.

1. Is het juist dat investeringen in de DRC door Delcredere in de regel niet verzekerd werden gedurende het conflict ?

2. Indien dat zo was, gedurende welke periode gold de regel dat buitenlandse verzekeringen in de DRC door Delcredere niet verzekerd werden ?

3. Indien dat zo was, werden op deze regel door Delcredere uitzonderingen gemaakt ?

4. Welke investeringen in de DRC werden door Delcredere verzekerd in de periode vanaf het uitbreken van de oorlog (augustus 1998) tot en met het afsluiten van de vrede in Pretoria (augustus 2002) ?

Antwoord : Sedert begin jaren 80 betaalt de DRC haar buitenlandse schuld niet meer terug wegens een nijpende schaarste aan sterke deviezen. Ondanks elf akkoorden tot herschikking van die schuld die tussen 1976 en 2000 binnen de Club van Parijs zijn gesloten, is de DRC nog altijd niet in staat haar buitenlandse schuld af te lossen.

Daarom heeft de Nationale Delcrederedienst sindsdien geweigerd dekking te verlenen voor alle zaken op de DRC die een verplichting inhielden tot betaling in buitenlandse valuta's. Op dat dekkingsbeleid zijn er slechts twee soorten uitzonderingen voorgevallen :

­ transacties die rechtstreeks gefinancierd en betaald werden door een erkende internationale instelling (Wereldbank, Afrikaanse Ontwikkelingsbank, enz.);

­ transacties die niet in speciën werden betaald, maar in goederen waarvan de opbrengst kon worden gestort op een buitenlandse rekening waarop de schuldeiser een pandrecht had. In zo'n geval komt voor het risico van betaling in deviezen (converterings- en transferrisico) immers het risico in de plaats dat de goederen niet kunnen worden geleverd.

1. Delcredere dekt al sedert begin jaren 80 geen investeringen meer in de DRC en verleent evenmin exportkredieten voor het land. Elke conflictperiode heeft de dekking alleen maar hachelijker gemaakt.

2. De regel vermeld in punt 1 is tot nu toe constant en onophoudend toegepast.

3. De enige zeldzame uitzonderingen op die regel zijn gemaakt voor transacties die rechtstreeks werden gefinancierd en betaald door internationale instellingen of die met goederen betaalbaar waren.

4. Op grond van het bovenstaande heeft Delcredere op één zaak na geen rechtstreekse investering in de DRC in dekking genomen : investeringskredieten van de groep Forrest International en Belgolaise voor de exploitatie van de Bigg Hill-mijnsteenberg in Lubumbashi. Die kredieten waren trouwens terugbetaalbaar met goederen (staven metaal uit de verwerkingsfabriek).