Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-10

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-603 van de heer Vandenberghe L. d.d. 12 januari 2004 (N.) :
Studietoelagen.≠ Fiscale diensten van de federale overheid. ≠ Meldingsplicht.

Het toekennen van studietoelagen is een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar hiervoor wordt een beroep gedaan op de medewerking van fiscale diensten die onder de federale overheid ressorteren.

Het Vlaams Parlement heeft via een resolutie van 28 januari 1998 aan de Vlaamse regering gevraagd met u in overleg te treden om er toe te komen dat de fiscale diensten een meldingsplicht zouden hebben wanneer gezinnen op basis van hun inkomen aanspraak kunnen maken op een studietoelage voor hun kinderen die secundair onderwijs volgen.

1. Heeft de Vlaamse regering intussen met u contact gehad om de hierboven geschetste problematiek te bespreken ?

2. Wat hebben uw diensten reeds ondernomen om tegemoet te komen aan het gerechtvaardigde voorstel van het Vlaams Parlement ?