3-482/2

3-482/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

15 MAART 2004


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER ISTASSE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. ­ In titel III, hoofdstuk II, afdeling I, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wordt een artikel 14ter ingevoegd, luidende :

« Artikel 14ter. ­ Bij de algehele vernieuwing van de Raad eindigt het mandaat van de uittredende leden op de datum die is vastgesteld voor de vernieuwing van de Raad.

Het mandaat van het uittredende lid dat door de Raad is aangewezen als gemeenschapssenator, eindigt evenwel bij de opening van de eerste vergadering na de vernieuwing van de Raad. »

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 1 op voorstel van bijzondere wet nr. 3-481 (stuk Senaat, nr. 3-481/2).

Jean-François ISTASSE.