3-300/6

3-300/6

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

4 FEBRUARI 2004


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren


AANVULLEND VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER WILMOTS

NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


I. INLEIDING

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden heeft het voorliggend wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opnieuw besproken tijdens haar vergadering van 4 februari 2004. Het voorstel is door de plenaire vergadering op 22 januari 2004 teruggezonden naar de commissie. Tijdens de algemene bespreking gaven leden aan dat zij het gebruik van de term adoptie in deze context ongepast vonden. Zij stelden daarom voor dat de commissie een alternatief zou vinden (zie Handelingen 2-175).

II. BESPREKING EN STEMMINGEN

Naar aanleiding van de opmerkingen in de plenaire vergadering dient de heer Cornil amendement nummer 3 in (stuk Senaat, nr. 3-300/5), dat ertoe strekt het woord adoptie te vervangen door plaatsing. Hij verwijst daarbij naar zijn schriftelijke verantwoording.

Mevrouw Defraigne repliceert dat de Franse term adoptie twee betekenissen heeft. Enerzijds heeft adoptie de betekenis zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek namelijk als een wettig kind aannemen, anderzijds is er ook nog de betekenis van het zich eigen of het zijne maken zoals bijvoorbeeld het adopteren van een idee of van een dier (Fr. ou une loi). Spreekster stelt dat in de tweede betekenis dus duidelijk het begrip van de eigendom aanwezig is welke niet bestaat bij de eerste betekenis van adoptie.

Spreekster stelt dat ook in bepaalde werkgroepen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen eveneens de term adoptie in verband met dieren wordt gebruikt. De term adoptie van een dier wordt bovendien ook vermeld in artikel 20, 3, van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Tot slot stelt mevrouw Defraigne dat in de momenteel gangbare contractbepalingen van dierenorganisaties ook vaak de term adoptie wordt geschreven.

Gezien de hierboven geciteerde precedenten van het gebruik van de term adoptie bij dieren vraagt de indienster van het voorstel de oorspronkelijk tekst te behouden.

De heer Cornil vraagt hierop om de term adoptie toch niet in de wet op te nemen.

Het amendement nr. 3 van de heer Cornil wordt verworpen met 7 stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding.

Het wetsvoorstel in zijn geheel wordt aangenomen met 7 stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.

De rapporteur, De voorzitster,
Marc WILMOTS. Annemie VAN de CASTEELE.