Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-6

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-423 van de heer Dedecker d.d. 7 november 2003 (N.) :
Sociale zekerheid. ≠ Bilaterale verdragen.

Het Algemeen Verdrag van 24 juni 1968 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid bepaalt dat de Belgische of Marokkaanse werknemers die loonarbeider zijn of met loonarbeiders gelijkgesteld zijn, respectievelijk aan de in Marokko of in BelgiŽ van kracht zijnde wetgevingen worden onderworpen en, evenals hun rechthebbenden, de voordelen ervan genieten onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van elk dezer Staten.

De wetgevingen betreffende de sociale zekerheid waarop dit verdrag toepasselijk is, zijn in BelgiŽ met betrekking tot het vernoemd verdrag :

a) de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor werknemers en voor de zeelieden ter koopvaardij en de wetgeving betreffende het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers en gelijkgestelden;

b) de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen van de werknemers;

c) de wetgeving betreffende de kinderbijslag voor werknemers;

d) de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen, deze betreffende de zeelieden inbegrepen;

e) de wetgeving betreffende de beroepsziekten;

f) de wetgeving betreffende de onvrijwillige werkloosheid.

Gelijkaardige bilaterale overeenkomsten bestaan er eveneens met andere landen, zoals Turkije en Polen.

Ik had van de geachte minister willen vernemen, voor elk van de landen waarmee BelgiŽ een bilateraal verdrag betreffende de sociale zekerheid heeft gesloten en bekrachtigd en per tak van de sociale zekerheid opgenomen in deze verdragen :

1. Hoeveel personen in het buitenland genieten en genoten van de voordelen sinds de inwerkingtreding van deze verdragen ?

Om welke bedragen ging het in deze gevallen ?

2. Hoeveel Belgische onderdanen die in BelgiŽ verblijven genieten en genoten in dezelfde periode van de voordelen van de in de verdragsluitende partijen van kracht zijnde wetgeving ?

Om welke bedragen ging het in deze gevallen ?