Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-6

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-415 van de heer Vandenberghe L. d.d. 5 november 2003 (N.) :
Initiatieven die betrekking hebben op gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. ­ Financiėle middelen die in de jaren 2002 en 2003 op de begroting werden ingeschreven.

In het regeerakkoord van de federale regering (2003) werd ingeschreven dat, in overleg met de gemeenschappen en gewesten, wetsontwerpen zullen worden uitgewerkt met als doel tot een grotere structurele coherentie van de federale, gewestelijke en/of gemeenschapsbevoegdheden te komen.

In dit kader zal binnen de krijtlijnen van de bijzondere wet van 13 juli 2001 ook ontwikkelingssamenwerking besproken worden. Artikel 6 van deze wet voegt in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 een nieuw artikel 6ter in dat stelt : « Onderdelen van de ontwikkelingssamenwerking worden vanaf 1 januari 2004 overgeheveld in zoverre ze betrekking hebben op de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. »

1. Kan u me meedelen welke financiėle middelen in het jaar 2002 en 2003 op de begroting van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werden ingeschreven en door de « directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking » werden besteed aan initiatieven die betrekking hebben op gemeenschaps- en gewestbevoegdheden en dit in het kader van de directe bilaterale samenwerking enerzijds en de indirecte bilaterale samenwerking anderzijds ?

2. Kan u deze middelen uitsplitsen per land en per beleidsthema wat betreft de directe bilaterale samenwerking ?

3. Kan u deze middelen uitsplitsen per organisatie of instelling en per beleidsthema wat betreft de indirecte bilaterale samenwerking ?