3-298/3

3-298/3

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

7 JANUARI 2004


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER WILMOTS


I. INLEIDING

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden heeft het voorliggend wetsvoorstel tijdens haar vergaderingen van 3 december 2003 en 7 januari 2004 besproken in aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

II. TOELICHTING DOOR DE INDIENER VAN HET WETSVOORSTEL

Voorliggend wetsvoorstel heeft tot doel om een reeds bestaande praktijk in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in te schrijven. Immers, wanneer de dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de vroegere dierengeneeskundige dienst, dieren in beslag neemt volgens artikel 42 van deze wet dan licht hij de minister die het dierenwelzijn onder zijn bevoegdheid heeft, reeds in over deze inbeslagname, alhoewel de wet van 14 augustus 1986 hierover niets bepaalt. Door middel van voorliggende bepalingen wordt deze informatieplicht ingeschreven in de wet.

Bovendien is het de bedoeling om te voorkomen dat een verantwoordelijke gedurende de tijd dat zijn erkenning wordt ingetrokken opnieuw in de sector zou terechtkomen. Er wordt daarom bepaald dat wanneer de bevoegde minister de erkenning van een inrichting intrekt, deze beslissing eveneens een impact heeft op de verantwoordelijke van de instelling, in die zin dat de minister kan verbieden dat de verantwoordelijke van de instelling een nieuwe erkenning aanvraagt.

III. ALGEMENE BESPREKING

De minister is van mening dat de voorgestelde tekst een nuttige toevoeging inhoudt aan zijn bevoegdheden. Hij kan de voorgestelde bepaling dan ook steunen.

IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Artikel 1

Dit artikel geeft geen aanleiding tot enige opmerking.

Artikel 2

Mevrouw Defraigne dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-298/2, amendement nr. 1), dat ertoe strekt in het voorgestelde artikel 2 enkele technische correcties aan te brengen. Zij verwijst naar haar schriftelijke verantwoording.

Artikel 3

Mevrouw Defraigne dient een amendement in (stuk Senaat, nr. 3-298/2, amendement nr. 2), dat ertoe strekt in het voorgestelde artikel 3 enkele technische correcties aan te brengen. Zij verwijst naar haar schriftelijke verantwoording.

V. STEMMINGEN

Artikel 1 wordt zonder verdere bespreking aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 1 wordt aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 2, aldus geamendeerd, wordt aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 2 wordt aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 3, aldus geamendeerd, wordt aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding.

Het geamendeerde wetsvoorstel in zijn geheel wordt aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.

De commissie heeft een aantal tekstverbeteringen aangebracht in het aldus geamendeerde wetsvoorstel (cf. stuk Senaat, nr. 298/4).

De rapporteur, De voorzitster,
Marc WILMOTS. Annemie VAN DE CASTEELE.