Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-4

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-250 van de heer Dedecker d.d. 5 september 2003 (N.) :
KMO's. ­ Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging.

Vanaf aanslagjaar 2004 geldt er een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging. De maatregel slaat concreet op de materiële vaste activa die dienen voor een betere beveiliging van de beroepslokalen. Dit is zeker een positieve maatregel. Gezien de talrijke overvallen en ramkraken op handelaars is het noodzakelijk de kosten voor beveiliging naar beneden te halen. Voor meer dan 30 % van de juweliers blijken de kosten van een diefstalverzekering te hoog. Dit draagt er mee toe bij dat handelaars zich met geweld verdedigen tegen inbrekers met alle maatschappelijke commotie van dien. Een goede beveiliging en betaalbare verzekering zal er toe leiden dat handelaars minder verplicht zullen worden hun eigendom te verdedigen. De verhoogde investeringsaftrek is één van de vele maatregelen die in het kader van deze problematiek moeten worden getroffen.

Er geldt echter als voorwaarde dat de beveiligingsinstallatie aanbevolen en goedgekeurd is door de ambtenaar belast met de adviezen inzake techno-preventie in de politiezone waar die activa worden gebruikt. Daarnaast dienen de stukken die de belastingplichtige bij de aangifte dient te voegen gestaafd te worden door een attest dat moet opgemaakt worden door de ambtenaar belast met de adviezen inzake techno-preventie in de politiezone waar die activa worden gebruikt.

Tenslotte komen alleen investeringen in aanmerking die uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Probleem is dat in de meeste politiezones er nog geen techno-preventie-adviseur of is dat die niet vertrouwd is met passende beveiligingsinvesteringen voor ondernemingen.

Ik had van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Komen handelaars die boven hun winkelruimte wonen en dus onrechtstreeks ook privé beveiligd zijn door de installatie in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek ?

2. Welke maatregelen worden er genomen om de handelaars in staat te stellen om zich te verzekeren tegen inbraken en diefstal aan aanvaardbare premies ? Zijn er in dit kader gesprekken aan de gang met de verzekeringssector ?

Antwoord : 1. De eerste vraag van het geachte lid zal beantwoord worden door de terzake bevoegde minister.

2. Van overheidswege werden er geen maatregelen getroffen om een verzekering tegen inbraken en diefstal aan handelaars te garanderen.

Behoudens voor de inrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek opgesomd in het koninklijk besluit van 5 augustus 1991, die onderworpen zijn aan de wettelijke plicht een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering voor het geval van brand en ontploffing aan te gaan, zijn de verzekeringen tegen inbraken en diefstal geen wettelijk verplichte verzekeringen. Dit betekent concreet dat de contractuele vrijheid geldt in deze verzekeringstakken. Niemand kan verplicht worden dergelijke verzekering af te sluiten en de inhoud van de polissen kan vrij door de partijen worden bepaald, onder meer op het vlak van de te treffen beveiligingsmaatregelen, toegepaste dekkingsgrenzen, vrijstellingen, segmentatie, premievoorwaarden, enz.

Bepaalde handelaars in sommige sectoren, zoals juweliers en ­ in bepaalde streken ­ textielzaken, zouden naar verluidt problemen ondervinden om nog enige dekking te bekomen of om een verzekeringsovereenkomst te kunnen afsluiten aan « aanvaardbare » premies.

Er hebben ontmoetingen op mijn kabinet plaatsgevonden teneinde het probleem te onderzoeken en concreet af te bakenen.

Met de betreffende beroepsorganisaties en belangengroepen werd overeengekomen dat zij hun leden zouden ondervragen om concrete gegevens en cijfermateriaal te verzamelen ten einde een gestoffeerd dossier samen te stellen op grond waarvan de verzekeringssector dan, indien nodig, benaderd kan worden om op een constructieve en zinvolle manier naar een oplossing te zoeken.