Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-1

BUITENGEWONE ZITTING2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Mobiliteit en Sociale Economie

Vraag nr. 3-24 van de heer Dedecker d.d. 8 augustus 2003 (N.) :
Verkeersagressie. Illegaal straatracen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-23 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 84).

Antwoord : 1. Straatracen is luidens artikel 50 van het algemeen verkeersreglement verboden. Alleen mits speciale toelating van de wettelijk gemachtigde overheid kunnen op de openbare weg snelheidswedstrijden worden georganiseerd.

2. Wat betreft de bevoegdheidsversnippering tussen de lokale en federale politie verwijs ik naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

3. In het koninklijk besluit van 4 april 2003, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2003, inwerkingtreding voorzien op 1 januari 2004, tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, is in artikel 7.2 gestipuleerd dat weggebruikers geen hinder of gevaar mogen veroorzaken voor andere weggebruikers. Agressief verkeersgedrag kan onder deze noemer gecatalogeerd worden en zal dus kunnen bestraft worden.

Het is tevens zo dat de minister van Justitie een richtlijn inzake verkeersagressie heeft uitgevaardigd die tot doel heeft de aandacht van de politiediensten en van de leden van het openbaar ministerie te vestigen op overtredingen die zich voordoen in omstandigheden die van hen een uniforme en stelselmatige reactie vereisen ten aanzien van agressief verkeersgedrag.