3-322/1

3-322/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

12 NOVEMBER 2003


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 juanuari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof

(Ingediend door de heren Jean-Marie Dedecker en Luc Willems)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 29 november 2000 in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (stuk Kamer, nr. 50-0987/001 ­ 2000/2001).

Vanaf 1984 werden er in ons land verscheidene instellingen in het leven geroepen waarvoor de wet ook uitdrukkelijk bepaalt dat een dotatie wordt uitgetrokken op de Rijksbegroting : het Arbitragehof, de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, de federale ombudsmannen en de Hoge Raad voor de justitie (1).

Thans zenden al die instellingen, zoals trouwens ook het Rekenhof, jaarlijks hun gedetailleerde begrotingsvoorstellen rechtstreeks over aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, weliswaar zonder dat zulks uitdrukkelijk bij wet is bepaald. Een zelfde reglementering geldt trouwens voor wat de overzending van de gedetailleerde rekeningen betreft. Over al die gedetailleerde begrotingen en rekeningen wordt aan de Kamer verslag uitgebracht door haar commissie voor de Comptabiliteit (2).

Uiteraard zouden die bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de door haar gevolgde werkwijze uitdrukkelijk kunnen worden vastgelegd in artikel 172 van haar reglement dat reeds bepaalt dat de commissie voor de Comptabiliteit alle rekeningen van de Kamer verifieert en vereffent en haar begroting vaststelt en ter goedkeuring voorlegt aan de Kamer. Ons inziens verdient het nochtans de voorkeur uitdrukkelijk, in de organieke wetten van voornoemde instellingen, te bepalen dat zij jaarlijks hun gedetailleerde begrotingsvoorstellen en rekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de Kamer.

Zulks kan evenwel niet gebeuren bij één en dezelfde wet. Dit wetsvoorstel regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet en heeft alleen betrekking op het Arbitragehof.

Jean-Marie DEDECKER.
Luc WILLEMS.

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 123, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof wordt vervangen als volgt :

« § 1. Onverminderd de bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers om ­ bijgestaan door het Rekenhof ­ de gedetailleerde begroting van het Arbitragehof te onderzoeken en goed te keuren alsook de uitvoering ervan te controleren en de gedetailleerde rekeningen te verifiëren en goed te keuren, worden de kredieten voor die begroting uitgetrokken als dotatie op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk. »

23 oktober 2003.

Jean-Marie DEDECKER.
Luc WILLEMS.

(1) ­ Arbitragehof, bijzondere wet van 6 januari 1989, artikel 123.
­ Vaste comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, wet van 18 juli 1991, artikel 57.
­ Federale ombudsmannen, wet van 22 maart 1995, artikel 18.
­ Hoge Raad voor de justitie, wet van 22 december 1999, artikel 45.

(2) Zie stukken Kamer, nrs. 235/1 (12 november 1999), 668/1 (23 mei 2000) en 693/1 (31 mei 2000).