3-318/1

3-318/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

12 NOVEMBER 2003


Wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof

(Ingediend door de heren Jean-Marie Dedecker en Luc Willems)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 2 december 1999 in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (stuk Kamer, nr. 50-0301/001 1999/2000).

Luidens de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, legt het bestuur dat dagvaardt het dossier ter griffie van het Rekenhof neer, waar de partijen en hun advocaten er inzage van kunnen krijgen vanaf de dag van de dagvaarding tot op de vooravond van de terechtzitting. Artikel 19, eerste lid, van het Reglement van Orde van het Rekenhof bepaalt van zijn kant dat, met het oog op het raadplegen van de dossiers en van de arresten, de griffie geopend is van maandag tot vrijdag van 9.30 uur tot 12 uur.

Deze incoherentie tussen de Nederlandse wettekst en het reglement ( vooravond tegenover 9.30 uur tot 12 uur ) is te wijten aan de discrepantie tussen de Nederlandse en de Franstalige versie van artikel 10, laatste lid, van de wet. Zo bepaalt de Franse tekst dat het dossier kan geraadpleegd worden jusqu' la veille de l'audience . De correcte Nederlandse vertaling van deze zinsnede is tot de dag voor de terechtzitting , welke woorden eveneens terug te vinden zijn in artikel 716 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderhavige voorstel strekt ertoe dat gebrek aan overeenstemming te verhelpen.

Jean-Marie DEDECKER.
Luc WILLEMS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, vervangen bij de wet van 3 april 1995, worden de woorden tot op de vooravond van de terechtzitting vervangen door de woorden tot de dag voor de terechtzitting .

23 oktober 2003.

Jean-Marie DEDECKER.
Luc WILLEMS.