2-1560/3

2-1560/3

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

3 APRIL 2003


Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Kamer, nr. 50-2326/1).

Brussel, 3 april 2003.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.