2-1324/8

2-1324/8

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

19 MAART 2003


Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden


AMENDEMENTEN


Nr. 10 VAN DE HEREN MAHOUX, ISTASSE EN MEVROUW NYSSENS

Art. 12

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 12. ­ Deze wet treedt in werking de eerste dag van de achtste maand na die waarin ze in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. »

Verantwoording

Het is aangewezen een termijn voor de inwerkingtreding van de wet vast te leggen, om er zeker van te zijn dat ze snel van toepassing zal zijn.

Philippe MAHOUX.
Jean-Franēois ISTASSE.
Clotilde NYSSENS.