Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 2467 van de heer Kelchtermans d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Militair patrimonium. ≠ Verkoop.

Door de opeenvolgende herstructureringen van de Krijgsmacht zijn heel wat militaire domeinen en kazernes overbodig geworden en kwamen dus in aanmerking voor desaffectatie.

In antwoord op vragen terzake verwijst de geachte minister bijna stelselmatig naar zijn collega van FinanciŽn. Ik kan me evenwel niet voorstellen dat de minister niet op de hoogte zou zijn van de opbrengsten van deze verkopen, zelfs als ze verlopen via de comitťs voor aankoop, aangezien hij in zijn beleidsnota duidelijk de opbrengsten van dergelijke verkopen in de berekeningen heeft betrokken.

Daarom kreeg ik graag antwoord op volgende vragen :

1. Welke militaire domeinen en kazernes werden gedurende de voorbije tien jaar gedesaffecteerd en welke was telkens de oppervlakte en de opbrengstwaarde ? In welke mate beantwoordden deze opbrengsten aan de vooropgestelde ramingen ? Voor de explosieve stijging van de grond- en immobiliŽnprijzen gedurende de laatste vijf jaar moeten mijns inziens deze opbrengsten beduidend hoger liggen dan de ramingen. Indien dit niet zo is, hoe verklaart hij dit dan ?

2. Welke militaire domeinen en kazernes komen ingevolge het laatste herstructureringsplan in aanmerking voor desaffectatie ? Welke is hun respectievelijke oppervlakte en welke is de respectievelijke waarde van het schattingsbedrag ?

3. Is het gezien de evolutie van de grond- en immobiliŽnprijzen wel opportuun om tot onmiddellijke verkoop over te gaan ? Zo ja, om welke redenen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vragen te vinden.

1. Gezien het groot aantal verkochte militaire domeinen de laatste tien jaren, zal de volledige lijst van deze domeinen afzonderlijk per post aan het geachte lid overgemaakt worden.

Wanneer een militair domein te koop is, worden wij door de wet verplicht om het over te dragen aan het ministerie van FinanciŽn, dat als enige bevoegd is om deze goederen te ramen en te onderhandelen met de kandidaat-kopers.

Wanneer een andere openbare overheid (gewest, provincie, gemeente) een militair domein wenst te onteigenen, stemt de verkoopprijs overeen met de waarde geraamd door het Comitť tot aankoop van onroerende goederen.

Wanneer een particulier een gedesaffecteerd militair domein koopt, geldt de marktwet. De verkoopsprijzen kunnen dan variŽren in functie van een eventueel hoger bod. In alle gevallen worden de onderhandelingen gevoerd door het Comitť tot aankoop van onroerende goederen.

Ten slotte valt er op te merken dat in het Waalse Gewest alle militaire domeinen een blauwe inkleuring hebben op het gewestplan, in overeenstemming met het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium en bijgevolg op dit ogenblik niet aan de privť-sector kunnen worden verkocht.

2. De lijst van de militaire domeinen, die in het kader van het herstructureringsplan voor vervreemding in aanmerking komen, zal eveneens afzonderlijk per post aan het geachte lid overgemaakt worden.

Een aantal van deze militaire domeinen zal soms pas in een verre toekomst worden verkocht. Een raming geven op dit ogenblik zou bijgevolg weinig betrouwbaar zijn gelet op de stijgende of dalende tendens van de immobiliŽnmarkt in bepaalde regio's.

Ik herinner er u aan dat het ministerie van FinanciŽn als enige bevoegd zal zijn om ten gepaste tijde de waarde van deze domeinen te ramen.

3. Men kan overigens vaststellen dat de verkopen zich verspreiden over verschillende jaren. De militaire domeinen kunnen slechts verkocht worden in functie van hun effectieve ontruiming door de Krijgsmacht.

Alle militaire domeinen worden dus niet onmiddellijk verkocht.

Anderzijds is het wenselijk dat militaire domeinen die leeg komen te staan zo vlug mogelijk verkocht worden teneinde waardevermindering ingevolge vandalisme, natuurlijk verval, plundering door gewetenloze promotoren, kraakacties, enz., te vermijden.