Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1056 van de heer Happart d.d. 14 december 2000 (Fr.) :
Inschrijving van voertuigen. ≠ In BelgiŽ gedomicilieerde vreemdelingen die met een buitenlandse kentekenplaat blijven rijden.

Een Nederlandse burger heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 de functie van bijzitter vervuld. Verschillende medeburgers hebben mij aangesproken omdat deze man, uitbater van een cafť-restaurant in Teuven, nog steeds met Nederlandse kentekenplaat rijdt. Hoe is dit mogelijk ? Deze burger is wel degelijk in BelgiŽ gedomicilieerd en ingeschreven als kiezer; hoe kan hij dan gebruik blijven maken van een voertuig dat ingeschreven is in Nederland, terwijl hij als handelaar in BelgiŽ belastbaar is ?

Antwoord : Het geachte lid is wellicht wel op de hoogte van het feit dat de vraag betreffende de inschrijving van voertuigen tot de bevoegdheid van mevrouw de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer behoort.

Nochtans doet de gestelde vraag vragen rijzen omtrent de fiscale gevolgen van de geschetste toestand.

De inning van de verschillende door het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen beoogde belastingen die van toepassing zijn op personenauto's (verkeersbelasting, aanvullende verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling en accijnscompenserende belasting) steunt op het onweerlegbaar vermoeden van het belastbaar gebruik verbonden aan de inschrijving (of de verplichting tot inschrijving) van deze voertuigen in BelgiŽ wanneer zij gebruikt worden door een Belgische rijksinwoner.

Deze belastingen zijn inderdaad verschuldigd door de persoon die is of moet zijn vermeld op het inschrijvingsbewijs zolang een voertuig is of moet zijn ingeschreven op naam van deze persoon in het repertorium van de Directie voor de inschrijving van de voertuigen.

De algemene regel inzake de inschrijving van een voertuig wordt bepaald door artikel 3, ß 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen dat stelt dat ę de personen die in BelgiŽ verblijven de voertuigen die zij wensen in het verkeer te brengen inschrijven in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6, zelfs indien deze voertuigen reeds in het buitenland zijn ingeschreven.

Het verblijf in BelgiŽ houdt in dat deze personen voldoen aan ťťn van de volgende voorwaarden :

a) ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente;

b) ingeschreven zijn in een Belgisch handelsregister of in het Belgisch ambachtsregister, als natuurlijke persoon of als rechtspersoon;

c) als rechtspersoon die niet ingeschreven is in een Belgisch handelsregister of ambachtsregister, opgericht zijn door of krachtens internationaal, vreemd of Belgisch recht en in BelgiŽ een vaste inrichting hebben waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt. Ľ

Ik nodig het geachte lid uit, indien de toestand die hij heeft aangehaald ondertussen niet is veranderd, om me elke nuttige inlichting in verband met dit geval mede te delen opdat mijn diensten de passende maatregelen zouden kunnen treffen zo dit ondertussen nog niet zou zijn gebeurd. Het gebruik van voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven en gebruikt worden door Belgische rijksinwoners wordt regelmatig door de bevoegde opsporingsdiensten van de betrokken fiscale administraties gecontroleerd.