2-1196/5

2-1196/5

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

16 JANUARI 2003


Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 4 VAN DE HEER BARBEAUX

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 2. Artikel 8, 3, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en vervangen bij de wetten van 13 februari 1998 en 2 januari 2001, wordt aangevuld als volgt :

3 vreemdelingen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend met toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, voor zover over die aanvraag nog geen uitspraak is gedaan;

4 vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend met toepassing van de artikelen 50 en 51 van vermelde wet van 15 december 1980, voor zover over die aanvraag nog geen uitspraak is gedaan.

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de Raad van State in zijn advies nr. 34.469/1, dat werd gegeven na het verzoek van de Voorzitter van de Senaat in zijn brief van 28 november 2002.

De eerste aanbeveling strekt ertoe de maatregel uit te breiden tot alle vreemdelingen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend en tot hen die een asielaanvraag hebben ingediend overeenkomstig het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

De tweede aanbeveling strekt ertoe de datum vast te leggen tot wanneer de maatregel geldt, een verduidelijking die bijzonder op haar plaats zou zijn wanneer de regularisatie- of asielaanvraag afgewezen wordt.

Michel BARBEAUX.

AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring
van het verslag


Art. 2

Nr. 1 : van mevrouw Leduc.