2-1259/2

2-1259/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

27 NOVEMBER 2002


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 2

In dit artikel, de woorden « bijzondere opdrachten » telkens vervangen door de woorden « BSE-testen ».

Verantwoording

Gevolggevend aan de opmerking van de Raad van State : « Het amendement is immers ruimer dan de BSE-test en heeft betrekking op bijzondere opdrachten uitgevoerd door het FAVV ... Dit zonder nadere precisering van de aard van die opdrachten ».

Teneinde de opdrachten nader te specificeren wordt « bijzondere opdracht » vervangen door « BSE-testen ».

Nr. 2 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 2

In dit artikel, het woord « levensmiddelenbedrijf » vervangen door het woord « detailhandel ».

Verantwoording

De term « levensmiddelenbedrijf » is te ruim en te onduidelijk. Het is beter deze term te vervangen door « detailhandel ».

Nr. 3 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 2bis (nieuw)

Er wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidende :

« Art. 2bis. ­ De kosten van de snelle test voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie, uitgevoerd vanaf 1 januari 2002 op ter slachting aangeboden runderen waarvoor de test verplicht is opgelegd, worden aangerekend op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Het bepaalde in vorig lid is niet van toepassing op de snelle tests uitgevoerd op ter slachting aangeboden runderen die minder dan 30 dagen op het Belgisch grondgebied hebben verbleven en die afkomstig zijn uit Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Nederland en Portugal. De kosten verbonden aan de uitvoering van deze snelle tests bedragen 99,16 EUR per rund. Zij blijven ten laste van de eigenaar van de dieren.

De Koning bepaalt de nadere regels ter uitvoering van dit artikel.

Verantwoording

Dit artikel beoogt de bestendiging van de huidige toestand waarbij de overheid de BSE-testen financiert ten voordele van de voedselveiligheid van de bevolking.

Nr. 4 VAN DE HEER D'HOOGHE

(Subsidiair amendement op amendement nr. 3)

Art. 2bis (nieuw)

Het eerste lid van het voorgestelde artikel 2bis (nieuw) vervangen als volgt :

« Tot de dag van publicatie van het in uitvoering van artikel 2 bedoelde koninklijk besluit worden de kosten van de snelle test voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie, uitgevoerd op ter slachting aangeboden runderen waarvoor de test verplicht is opgelegd, aangerekend op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. »

Verantwoording

Dit artikel beoogt de periode te overbruggen tussen 1 januari 2002 van dit jaar en de dag dat het koninklijk besluit wordt gepubliceerd die artikel 2 uitvoert.

Daardoor is er geen terugwerkénde kracht van het te publiceren koninklijk besluit nodig en wordt de actuele prefinanciering omgezet in een definitieve financiering.

Jacques D'HOOGHE.