Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1804 van de heer Malcorps d.d. 8 januari 2002 (N.) :
Federale politie. ­ Snelheidscontroles. ­ Onbewaakte camera's.

Gezien het hoog aantal verkeersslachtoffers is er politiek eensgezindheid gegroeid over de nood aan meer snelheidscontroles. En dit zowel via bemande als onbemande controles. Maar de indruk ontstaat dat er minder in plaats van meer snelheidscontroles gerealiseerd worden. En ook bij de effectieve werking van onbemande camera's en radars worden vragen gesteld.

Kan de geachte minister mij daarom antwoorden op volgende vragen :

1. Gedurende hoeveel uren vonden er snelheidscontroles plaats de laatste drie jaar, in totaal en opgesplitst per provinciale verkeerseenheid ? Hoeveel voertuigen werden er gecontroleerd, hoeveel overtredingen werden er vastgesteld en hoeveel PV's werden er opgemaakt, ook in het totaal en per provinciale verkeerseenheid ?

2. Hoeveel uren waren onbemande camera's en radars actief de voorbije drie jaar, in totaal en per provinciale verkeerseenheid ? Is het mogelijk ook de cijfers per camera te geven ? Hoeveel overtredingen werden vastgesteld, snelheids- en roodlicht-overtredingen, in totaal, per provinciale verkeerseenheid en per camera ? En hoeveel PV's werden opgemaakt in totaal, per provinciale verkeerseenheid en per camera ? Welke camera's waren niet of nauwelijks actief (bijvoorbeeld minder dan 20 uur per jaar) en wat was daarvan dan de reden ?

3. Zal de geachte minister, gezien de nieuwe prioriteit die aan verkeersveiligheid en verkeerscontroles wordt gegeven door de federale regering, erop toezien dat het aantal bemande en onbemande controles toeneemt ? Welke maatregelen zal hij daartoe nemen ?

4. Eén van de problemen wat de werking van onbemande camera's en radars betreft, blijkt de bevoegdheidsversnippering over maar liefst vijf verschillende ministers te zijn (de gewestminister bevoegd voor verkeer, de federale ministers bevoegd voor verkeer, Binnenlandse Zaken en Justitie en zelfs de minister van Economische Zaken wat de homologatie van de camera's betreft). Iedereen is het erover eens dat meer coördinatie nodig is opdat er niet enkel meer onbemande camera's en radars zouden komen, maar ook opdat deze effectief zouden werken en tot een krachtdadig vervolgingsbeleid met het oog op de verkeersveiligheid zouden leiden. Welke coördinerende initiatieven overweegt de geachte minister in dit verband ? Op welke wijze wordt het overleg georganiseerd als voorzien in het « koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de bijzondere modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon, bestemd om op de openbare weg toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten » ? Is er een samenwerkingsprotocol voor het geheel van de problematiek van de plaatsing van de onbemande camera's, is er een samenwerkingsprotocol per camera ? Op welke wijze kunnen de procedures terzake verkort worden ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid de volgende antwoorden verstrekken op zijn vraag.

1. Uit onderstaande tabel kan worden afgelezen hoeveel uren de provinciale verkeerseenheden in de jaren 1998, 1999 en 2000 besteedden aan snelheidscontroles met behulp van mobiele camera's, dit zijn camera's die bevestigd zijn op een voertuig :

1998 1999 2000
Brabant 2 934 2 374 2 723
Antwerpen. ­ Anvers 2 092 1 761 2 461
Limburg. ­ Limbourg 3 117 2 867 3 306
Oost-Vlaanderen. ­ Flandre orientale 2 863 1 790 1 836
West-Vlaanderen. ­ Flandre occidentale 2 712 2 851 2 527
Henegouwen. ­ Hainaut 4 659 3 409 3 801
Namen. ­ Namur 2 794 2 965 2 769
Luik. ­ Liège 3 573 3 165 2 901
Luxemburg. ­ Luxembourg 2 497 2 068 2 190
Totaal. ­ Total 27 241 23 250 24 514

Het aantal voertuigen dat naar aanleiding van deze snelheidscontroles gecontroleerd werd, bedraagt :

1998 1999 2000
Brabant 1 010 982 1 176 303 1 474 002
Antwerpen. ­ Anvers 1 006 811 980 650 1 679 602
Limburg. ­ Limbourg 1 237 416 1 191 325 1 570 567
Oost-Vlaanderen. ­ Flandre orientale 1 602 198 1 060 119 1 039 059
West-Vlaanderen. ­ Flandre occidentale 958 177 846 287 989 650
Henegouwen. ­ Hainaut 2 434 734 2 188 921 1 914 780
Namen. ­ Namur 913 589 889 674 1 000 613
Luik. ­ Liège 2 324 935 2 324 935 1 838 101
Luxemburg. ­ Luxembourg 556 566 505 403 976 619
Totaal. ­ Total 12 045 048 11 163 617 12 482 993

De provinciale verkeerseenheden stelden hierbij volgend aantal inbreuken vast :

1998 1999 2000
Brabant 402 000 467 781 548 455
Antwerpen. ­ Anvers 222 250 222 987 297 975
Limburg. ­ Limbourg 333 820 345 359 408 695
Oost-Vlaanderen. ­ Flandre orientale 532 217 356 677 321 940
West-Vlaanderen. ­ Flandre occidentale 297 111 268 110 300 621
Henegouwen. ­ Hainaut 645 708 607 371 516 481
Namen. ­ Namur 295 449 310 200 342 985
Luik. ­ Liège 409 523 397 887 426 308
Luxemburg. ­ Luxembourg 177 969 188 756 234 936
Totaal. ­ Total 3 316 047 3 165 128 3 398 396

Het aantal processen-verbaal, opgesteld naar aanleiding van deze verkeerscontroles, bedraagt :

1998 1999 2000
Brabant 28 682 28 179 30 800
Antwerpen. ­ Anvers 23 505 23 136 34 235
Limburg. ­ Limbourg 37 156 35 453 35 815
Oost-Vlaanderen. ­ Flandre orientale 79 979 54 040 50 012
West-Vlaanderen. ­ Flandre occidentale 48 112 38 437 45 299
Henegouwen. ­ Hainaut 45 281 38 898 33 213
Namen. ­ Namur 17 763 18 526 21 377
Luik. ­ Liège 27 107 26 062 26 629
Luxemburg. ­ Luxembourg 11 751 9 944 12 873
Totaal. ­ Total 319 336 272 675 290 253

2. Wat betreft het aantal controles met onbemande camera's die door de federale politie worden beheerd, zijn enkel de cijfers voor 1999 en 2000 beschikbaar. De gegevens voor 1998 zijn onvolledig, waardoor een vergelijking met de andere jaren onmogelijk is.

De onbemande camera's beheerd door de federale politie, voerden in 1999 en 2000 het volgend aantal uren controles uit :

1999 2000
Brabant 13 630 38 641
Antwerpen. ­ Anvers 8 913 6 707
Limburg. ­ Limbourg 6 934 2 387
Oost-Vlaanderen. ­ Flandre orientale 7 070 2 083
West-Vlaanderen. ­ Flandre occidentale 3 467 5 085
Luik. ­ Liège 553
Totaal. ­ Total 40 014 55 456

Bij deze controles werden een volgend aantal processen-verbaal wegens inbreuken op de snelheid of het negeren van het stoplicht opgesteld :

1999 2000
Brabant 4 623 11 207
Antwerpen. ­ Anvers 5 956 5 860
Limburg. ­ Limbourg 6 402 1 853
Oost-Vlaanderen. ­ Flandre orientale 5 679 1 704
West-Vlaanderen. ­ Flandre occidentale 2 731 1 952
Luik. ­ Liège 4 659
Totaal. ­ Total 25 391 27 235

De gegevens per camera worden niet gecentraliseerd. Dit is ook niet het geval voor wat betreft eventuele disfuncties.

3. Verkeersveiligheid is voor de regering steeds een prioritair thema geweest. Het staat als prioritair veilgheidsfenomeen ingeschreven in het Nationaal Veiligheidsplan, zowel voor de federale politie als voor de lokale politie.

De politiediensten leveren nu reeds aanzienlijke inspanningen met betrekking tot de verkeershandhaving. Het uitvoeren van snelheidscontroles vormt hiervan slecht één aspect. Een veilige omgeving vergt bijvoorbeeld ook aandacht voor het wildparkeren, het agressief rijgedrag, het rijden onder invloed, het respect voor de mobiliteit van de mindervalide weggebruiker, enz. ... De politiediensten moeten hun beschikbare middelen verdelen over al deze aspecten van de verkeershandhaving en hierbij een evenwicht nastreven. Er moet worden vermeden dat de klemtoon al te veel wordt gelegd op één aspect, ten nadele van de andere elementen van de verkeershandhaving. Samen met de politiediensten zal moeten worden onderzocht in welke mate zij nog meer middelen kunnen vrijmaken voor snelheidscontroles, zonder de andere opdrachten van verkeerstoezicht en -handhaving al te veel in het gedrang te brengen.

Het plaatsen van onbemande camera's valt onder de bevoegdheid van de lokale verantwoordelijken. De federale politie zal in 2002 10 bijkomende radars aanschaffen.

4. Het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 bepaalt de modaliteiten van het overleg voorafgaandelijk aan de plaatsing van onbemande camera's en wijst expliciet de deelnemers aan dit overleg aan. Deze deelnemende partijen zijn onder meer de burgemeester(s), de procureur des Konings, de commandant van de provinciale verkeerseenheid en de korpschef van de lokale politie. Zij spreken zich volledig autonoom uit over de plaatsing van de onbemande camera's en de gebruiksomstandigheden. Hierdoor wordt het mogelijk lokale accenten te leggen en het plaatsingsbeleid optimaal af te stemmen op het lokaal verkeershandhavingsbeleid. Precies om deze soepelheid inzake de plaatsing van onbemande camera's niet in het gedrang te brengen en bovendien een zo groot mogelijke coördinatie op lokaal niveau te bewerkstelligen is ervoor geopteerd geen samenwerkingsprotocol vanuit federaal niveau op te leggen. De coördinatie dient volledig te worden geregeld bij het voorziene lokale overleg.

De huidige procedure laat toe een evenwicht te bereiken tussen, enerzijds, het verrichten van correcte vaststellingen met technisch betrouwbaar materieel en, anderzijds, een optimale inzet van deze camera's. Een vereenvoudiging van deze procedure kan alleen maar ten koste gaan van bovenstaand evenwicht.