Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-55

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1665 van de heer Dallemagne d.d. 23 november 2001 (Fr.) :
Niet-Europese vreemdelingen. ≠ Personen ouder dan 18 jaar die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven.

De Senaatscommissie voor Binnenlandse Zaken buigt zich momenteel over vier wetsvoorstellen die stemrecht willen verlenen aan niet-Europese vreemdelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, of zelfs voor de verkiezingen van de provincieraden, op voorwaarde dat zij reeds enige tijd in BelgiŽ verblijven.

Om de politieke gevolgen van dergelijke maatregelen te evalueren, is het van essentieel belang te weten over hoeveel mensen het precies gaat. Het Parlement kan een beslissing als deze alleen met kennis van zaken nemen.

Uit navraag bij het Nationaal Instituut voor de statistiek en het Rijksregister blijkt echter dat het thans onmogelijk is precies te weten hoeveel vreemdelingen er zijn die ouder dan 18 jaar en die geen staatsburger zijn van een lidstaat van de Europese Unie ťn langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven. Ik heb wel getallen kunnen verkrijgen van het aantal vreemdelingen dat op 1 oktober 2001 in BelgiŽ verblijft, per nationaliteit en leeftijdscategorie, maar zonder aanwijzing over de duur van hun verblijf in BelgiŽ.

Kunt u mij bevestigen dat deze gecombineerde cijfers op 1 november 2001 niet voorkomen in de Belgische statistieken ?

Heeft de regering het initiatief genomen om de nodige onderzoeken te verrichten teneinde deze cijfers zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen zodat het Parlement over deze essentiŽle informatie kan beschikken om te kunnen oordelen over de ingediende wetsvoorstellen ? Indien dit niet het geval is, is de regering van plan dit te doen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

Inderdaad, de statistische gegevens, gevraagd door het geachte lid, zijn niet beschikbaar. Deze cijfers zijn niet te vinden in de Belgische statistieken. Dit wordt verklaard door het feit dat de inschrijving in het Rijksregister van een vreemdeling met een verblijfstitel behoort tot de bevoegdheid van de gemeenten.

Naar aanleiding van de parlementaire vraag nr. 1777 van 12 december 2001 van de senator Mevrouw J. Leduc, heeft de Dienst Vreemdelingzaken de inlichtingen verstrekt die via consultatie van het Rijksregister konden bekomen worden.

Ik verwijs het geachte lid dan ook naar mijn antwoord op deze vraag (2).