2-1218/2

2-1218/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

5 NOVEMBER 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 3

Het voorgestelde artikel 5 vervangen als volgt :

« Art. 5. ­ De organisatoren van nationale voetbalwedstrijden die behoren tot de nationale competitie zijn ertoe gehouden om met betrekking tot hun verplichtingen ten laatste op één augustus van elk jaar een overeenkomst te sluiten met de hulpdiensten en de bestuurlijke overheden of politiediensten.

De organisatoren van nationale en internationale voetbalwedstrijden die niet gehouden zijn om een overeenkomst te sluiten krachtens het eerste lid, hebben de verplichting om zulke overeenkomst te sluiten binnen een termijn vastgelegd door de burgemeester. De overeenkomst dient uiterlijk gesloten te zijn acht dagen voor de wedstrijd of voor de eerste wedstrijd van de reeks van wedstrijden waarop ze van toepassing is.

Een origineel exemplaar van de overeenkomst dient overgezonden te worden aan de minister, bevoegd voor Binnenlandse Zaken, binnen de vastgestelde termijnen. »

Verantwoording

Deze herformulering van artikel 5 van de voetbalwet wil de leesbaarheid van de wettekst ten goede komen.

Nr. 2 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 5

In het voorgestelde artikel 12 tussen de woorden « heel het grondgebied » en de woorden « tijdens collectieve georganiseerde verplaatsingen » de woorden « van het Rijk » invoegen.

Verantwoording

Tekstverbetering.

Nr. 3 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 6

Het voorgestelde artikel 19 als volgt vervangen :

« Art. 19. ­ De artikelen 20bis en 23bis zijn evenwel ook van toepassing op feiten, gepleegd in de perimeter, tijdens de periode die aanvangt vijf uur voor het begin van de nationale of de internationale voetbalwedstrijd en die eindigt vijf uur na het einde van die wedstrijd.

De artikelen 20, 21, 22, 23ter en 24 zijn ook van toepassing op feiten gepleegd tijdens de periode waarin het stadion waar een wedstrijd tussen twee ploegen van derde nationale klasse plaatsvindt, toegankelijk is voor toeschouwers. »

Verantwoording

Deze herformulering van artikel 19 van de voetbalwet wil de leesbaarheid van de wettekst ten goede komen.

Nr. 4 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 7

Het voorgestelde artikel 20bis vervangen als volgt :

« Art. 20bis. ­ Eenieder die binnen de perimeter en naar aanleiding van een voetbalwedstrijd zonder gerechtvaardigde reden één of meer voorwerpen gooit of schiet naar een roerend en onroerend goed of één of meer personen, kan de sancties oplopen, bepaald in artikel 24. »

Verantwoording

De voorgestelde formulering van artikel 20bis staat op gespannen voet met de beginselen van legaliteit (onduidelijke omschrijving van het strafbare feit) en gelijkheid (strafbaar binnen, maar niet buiten de perimeter, supporter die een voorwerp gooit is strafbaar, bewoner die dat voorwerp teruggooit is dat niet). De hier voorgestelde formulering probeert hieraan te verhelpen.

Nr. 5 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 10

Het voorgestelde artikel 23bis vervangen als volgt :

« Art. 23bis. ­ Eenieder die binnen de perimeter en naar aanleiding van een voetbalwedstrijd aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meer personen, kan de sancties oplopen, bepaald in artikel 24. »

Nr. 6 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 11

Het voorgestelde artikel 23ter aanvullen met een tweede lid, luidende :

« Dit artikel is niet van toepassing op de organisatoren en hun aangestelden, indien pyrotechnisch materiaal wordt aangewend ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd. »

Verantwoording

Het lijkt duidelijk dat het niet de bedoeling kan zijn alle voorwerpen die « licht, rook of lawaai produceren » uit te sluiten ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, maar enkel die voorwerpen die gebruikt kunnen worden om het normale verloop van de wedstrijd te storen.

Nr. 7 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 18

Tussen de woorden « een misdrijf » en de woorden « begaan in het stadion » de woorden « bedoeld in de artikelen 20 tot 23ter van deze wet » invoegen.

Verantwoording

Het kan niet de bedoeling zijn de bedoelde gevolgen te verbinden aan elk misdrijf, om de eenvoudige reden dat het zou zijn gepleegd binnen de muren van het stadion. De huidige formulering zoekt aansluiting bij de bewoordingen van de artikelen 20bis en 23bis, die uitdrukkelijk verwijzen naar de band tussen het bestrafte misdrijf en de organisatie van een voetbalwedstrijd.

Nr. 8 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 19

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 18. ­ Artikel 44 van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt :

1º Het voorgestelde eerste lid van artikel 44 wordt als volgt vervangen :

« Bij vaststelling in een stadion of in de perimeter van een feit dat een administratieve sanctie kan opleveren in de zin van de artikelen 20, 20bis, 21, 22, 23bis of 23ter, kan de verbaliserende politieambtenaar, officier van gerechtelijke of van bestuurlijke politie beslissen onmiddellijk een stadionverbod als beveiligingsmaatregel op te leggen, na de overtreder gehoord te hebben tenzij dit verhoor om veiligheidsredenen niet mogelijk is. Deze beslissing vervalt indien zij niet binnen de veertien dagen wordt bevestigd door de ambtenaar bedoeld in artikel 26, eerste lid. »

2º Het voorgestelde tweede lid van artikel 44 wordt als volgt vervangen :

« Bij vaststelling van een misdrijf, bedoeld in de artikelen 20 tot 23ter van deze wet, in een stadion of in de perimeter, stelt deze politieambtenaar, wanneer hij van oordeel is dat een stadionverbod als beveiligingsmaatregel dient te worden opgelegd, hiervan onmiddellijk de procureur des Konings in kennis. Vooraf hoort hij de betrokkene, tenzij dit verhoor om veiligheidsredenen niet mogelijk is. De procureur des Konings kan in dat geval een stadionverbod als beveiligingsmaatregel opleggen. »

Verantwoording

Tekstverduidelijking.

Nr. 9 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE C.S.

Art. 4bis (nieuw)

Een artikel 4bis (nieuw) invoegen, luidende als volgt :

« Art. 4bis. ­ Artikel 7 van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende bepaling :

« behoudens de organisatoren van vreindschappelijke wedstrijden en oefenwedstrijden tussen een club van de hoogste twee nationale afdelingen en een club van een lagere afdeling. »

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Erika THIJS.