2-1289/2

2-1289/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

22 OKTOBER 2002


Wetsvoorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER STEVERLYNCK

Art. 2

Het eerste lid van dit artikel vervangen door de volgende bepaling :

Deze wet is niet van toepassing op de beoefenaars van het dienstverlenend intellectueel beroep van notaris, bedrijfsrevisor, wisselagent, advocaat, gerechtsdeurwaarder, architect, accountant, belastingsconsulent, bedrijfsjurist, boekhouder of boekhouder-fiscalist dat gereglementeerd is door een bijzondere wet.

Verantwoording

Door een vergetelheid werden de beroepen van boekhouder en boekhouder-fiscalist niet opgenomen in artikel 2, eerste lid. Deze beroepen zijn echter eveneens, net zoals de accountants en de belastingconsulenten, gereglementeerd via de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (Belgisch Staatsblad van 11 mei 1999).

Dit amendement neemt de genoemde beroepen expliciet op in artikel 2, waardoor ze niet onder toepassing van de voorgestelde nieuwe kaderregeling vallen.

Jan STEVERLYNCK.