Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1955 van mevrouw Nagy van 11 maart 2002 (Fr.) :
Regularisatieprocedure voor mensen zonder papieren en vluchtelingen. Aangekondigde afsluiting.

De regularisatieprocedure voor mensen zonder papieren is vorige maand aan haar derde jaar begonnen. Dat is voor mij een gelegenheid om u nogmaals te interpelleren, wat overigens ook mijn groep herhaardeljk heeft gedaan in de loop van die procedure, waaraan wij heel veel belang hechten.

U herinnert zich ongetwijfeld dat het wetsvoorstel oorspronkelijk bepaalde dat de procedure moest worden afgerond tegen 31 december 2000. Het heeft uiteindelijk meer dan een jaar langer geduurd alvorens men relevante resultaten begon op te tekenen, met alle gevolgen van dien voor de personen die in onzekerheid leven omtrent het gevolg dat zal worden gegeven aan hun aanvraag en die bang afwachten welke richting het per slot van zaken zal uitgaan met hun bestaan.

Momenteel stellen we echter verheugd vast dat er al heel wat personen hebben kunnen genieten van de getroffen maatregel.

Ik vestig er echter uw aandacht op dat het werk nog niet af is en dat er over ongeveer 4 500 dossiers nog altijd geen definitieve beslissing is genomen. Om niet te spreken over de grote achterstand die de gemeenten hebben met betrekking tot het opsturen van de bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister.

Mijn vragen hebben ditmaal betrekking op een aantal aspecten van de aangekondigde afsluiting van de procedure :

Wat is momenteel de situatie van de dossiers die nog worden behandeld, meer bepaald de dossiers die in beslag zijn genomen door het parket of de Dienst Vreemdelingenzaken en de dossiers waarover een beslissing is genomen, die nog niet aan de betrokkenen is meegedeeld ?

Werden er wijzigingen aangebracht in de administratieve organisatie van de commissie ? Wat zijn de huidige instructies en praktijken met betrekking tot het gevolg geven aan het per telefoon, per fax en ter plaatse vragen naar informatie ?

Beschouwt u de regularisatieoperatie echt als afgesloten ? Indien dat niet zo is, welke middelen hebt u dan vrijgemaakt om de commissie toe te laten haar werk voort te zetten ? Is het wel verstandig om het huurcontract van de lokalen aan de Aarlenstraat niet te hernieuwen ?

Wat gaat er gebeuren met de bewijsstukken die in de archieven van de commissie worden bewaard ?

Welke maatregelen hebt u genomen voor het inhalen van de achterstand inzake het opsturen van de instructies naar de gemeenten en het afgeven van de bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister door de gemeenten ?

Hoe hebt u gereageerd op het verzoek van de Nationale Beweging voor de regularisatie van mensen zonder papieren en vluchtelingen om een groene informatielijn in het leven te roepen voor de follow-up van de nog lopende dossiers ?