Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-43

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1561 van de heer Malcorps d.d. 26 september 2001 (N.) :
Bedrijfsongelukken. ≠ Ontploffing in Toulouse. ≠ Preventie in BelgiŽ.

De ontploffing van de meststoffenfabriek AZF in Toulouse waarbij een dertigtal doden vielen onder de werknemers maar ook veel burgers zwaargewond werden (maar liefst 1 170 gewonden, waarvan 650 zwaargewonden), roept de nodige vragen op. Het is nu wel duidelijk gebleken dat een dergelijke Seveso-installatie niet vlakbij een woonwijk thuishoort.

Kan de geachte minister mij meedelen of vergelijkbare productie-eenheden voor de aanmaak van meststoffen ook in ons land actief zijn en op welke afstand ze liggen van woonwijken ? Zijn de veiligheidsmaatregelen voldoende om bij het eventueel optreden van menselijke fouten bij de behandeling van gevaarlijke producten (cf. ammoniumnitraat) kettingreacties in industriŽle zones of zware schade in woonzones binnen de ruimere omgeving te vermijden ?

In welke mate worden afstandsregels gehanteerd en gerespecteerd voor Seveso-installaties ? Is er over dit punt enig gestructureerd overleg met de gewesten, die in eerste instantie bevoegd zijn (cf. artikel 24 van het samenwerkingsakkoord) ?

Kan de geachte minister mij meedelen of de verschillende Seveso-bedrijven in ons land reeds over een extern noodplan beschikken, met de buiten de inrichting te nemen noodmaatregelen (dit in uitvoering van artikel 17 van het samenwerkingsakkoord) ? Zo ja, zijn de diensten voor de civiele bescherming voldoende voorbereid en uitgerust om eventueel uitvoering te geven aan deze externe noodplanning ?

De naar verluidt in Toulouse opgeslagen hoeveelheid ammoniumnitraat (300 ton) ligt nog binnen de veiligheidsmarges van de richtlijn (350 ton). Is de geachte minister vragende partij om de normering op Europees vlak te verstrengen ?