2-857/6

2-857/6

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

13 DECEMBER 2001


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


AANVULLEND VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW CORNET d'ELZIUS NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


De commissie is bijeengekomen op 13 december 2001, nadat het voorstel van bijzondere wet door de plenaire vergadering is teruggezonden.

Er diende beslist te worden over amendement nr. 2 van de heer Istasse, dat dezelfde dag tijdens de plenaire zitting is ingediend.

Dit amendement had volgens de indiener tot doel het maximumaantal kandidaten dat de kieslijsten voor de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad kunnen tellen, af te stemmen op het aantal kandidaten dat voorgesteld wordt voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in het voorstel van gewone wet nr. 2-859/1, als geamendeerd door de commissie op 27 november 2001.

STEMMINGEN

Artikel 2

Amendement nr. 2 wordt aangenomen bij eenparigheid van de 8 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde artikel en het voorstel van bijzondere wet in zijn geheel wordt aangenomen met dezelfde stemuitslag.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een aanvullend mondeling verslag in plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitster,
Christine CORNET d'ELZIUS. Anne-Marie LIZIN.