Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-42

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1096 van mevrouw Van Riet d.d. 16 januari 2001 (N.) :
Nucleaire noodplanning. ≠ Jodiumtabletten. ≠ Sensibilisering.

Bij een ernstig kernongeval treedt er een noodplan in werking. Maar ook de burger zelf kan, om bij een nucleaire catastrofe erger te voorkomen, voorzorgsmaatregelen nemen. Eťn daarvan is het innemen van jodiumpillen, waardoor radioactieve besmetting van de schildklier en, op langere termijn schildklierkanker en andere aandoeningen, kunnen worden voorkomen.

In dit kader is het van cruciaal belang dat de burgers in een straal van 10 tot 20 kilometer rond een nucleaire site preventief jodiumpillen in huis halen. De pillen zijn gratis bij de apotheker verkrijgbaar.

Uit eerste gegevens blijkt evenwel dat de aanbeveling van de overheid om jodiumtabletten in huis te halen lang niet massaal wordt opgevolgd. Op basis van facturen, die door de tarificatiediensten voor rekening van de apothekers bij Binnenlandse Zaken werden ingediend, blijkt immers dat slechts ťťn gezin op twee effectief jodiumpillen in huis heeft gehaald.

Het komt me voor dat de overheid meer inspanningen zal moeten doen om deze respons gevoelig te doen stijgen. Eťn van de redenen waarom slechts de helft van de omwonenden van nucleaire centrales de aanbeveling heeft gevolgd heeft allicht te maken met het feit dat er nog maar ťťn informatie- en sensibiliseringscampagne werd gevoerd. Dit lijkt mij, zeker als het om een zo belangrijke materie als noodplanning gaat, veel te weinig. Een goede noodplanning staat of valt met informatie en sensibilisering. Een nieuwe campagne dringt zich meer dan ooit op.

Kan de geachte minister mij antwoorden op volgende vragen :

≠ Kan hij deze cijfers bevestigen ?

≠ Oordeelt hij dat dit cijfer voldoende is ? Zo niet, wordt er dan een nieuw initiatief (bijvoorbeeld een informatie- en/of sensibiliseringscampagne) overwogen en op welke termijn ?

≠ Oordeelt hij dat er, los van een campagne met betrekking tot jodiumtabletten, ook over andere thema's die in relatie staan met nucleaire activiteiten frequenter met de bevolking in de omgeving van nucleaire sites moet gecommuniceerd worden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden op haar vraag.

1. De doelgroep van de in 1999 gevoerde campagne voor de gratis verdeling van jodiumtabletten via de apotheken, was in eerste instantie de bevolking in een straal van 0 tot 10 km rond een nucleaire site (0 tot 5 km voor het IRE Fleurus).

Voor de bevolking in een straal van 10 tot 20 km (5 tot 10 km voor het IRE Fleurus), werden stocks jodiumtabletten aangelegd bij de apotheken met het oog op een snelle verdeling in geval van noodstituatie.

Personen uit deze zone die niettemin de tabletten preventief reeds in huis wensten te halen, konden, en kunnen nog steeds, deze eveneens gratis bij de apotheker verkrijgen.

Op basis van de facturen van de tariferingdiensten, die een aanduiding geven van het aantal jodiumbons dat door de apotheken werd overhandigd, bedraagt de penetratiegraad van de jodiumdistributie in de zone van 0 tot 10 km inderdaad ongeveer 50 %.

2. Rekening houdend met het feit dat het de eerste maal was dat in BelgiŽ een grootschalige informatiecampagne over nucleaire risico's werd georganiseerd, met bijzondere aandacht voor het aspect jodiumtabletten, wordt het voorlopige resultaat van de campagne als positief ervaren.

In opdracht van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, heeft de Universiteit van Antwerpen niettemin vorig jaar een onderzoek gevoerd naar de efficiŽntie en de appreciatie van de in 1999 gevoerde campagne. De definitieve resultaten van dit onderzoek zullen op korte termijn beschikbaar worden. Deze resultaten zullen worden aangewend bij de ontwikkeling van initiatieven om de penetratiegraad van de jodiumtabletten te verhogen.

In ieder geval is het zo dat in BelgiŽ, ingevolge de Europese richtlijn 89/618/Euratom d.d. 27 november 1989, om de vijf jaar een informatiecampagne over nucleaire risico's wordt gehouden met bijzondere aandacht voor het aspect jodiumtabletten.

3. De informatie die aan de bevolking wordt verstrekt in het kader van de informatiecampagnes over nucleaire risico's, is niet louter gericht op het aspect jodiumtabletten, maar heeft, overeenkomstig de Europese richtlijn 89/618/Euratom, betrekking op :

≠ basiskennis over radioactiviteit en de effecten daarvan op mens en milieu;

≠ de verschillende in aanmerking genomen gevallen van stralingsgevaar en hun gevolgen voor bevolking en milieu;

≠ voorgeschreven noodmaatregelen om de bevolking bij stralingsgevaar te alarmeren, te beschermen en haar hulp te bieden;

≠ passende informatie over de gedragslijn die de bevolking bij stralingsgevaar zou moeten volgen.

Tenslotte is het zo dat, overeenkomstig de wet d.d. 15 april 1994 (Belgisch Staatsblad d.d. 29 juni 1994), het Federaal Agentschap voor nucleaire controle belast is met de verspreiding van neutrale en objectieve informatie op nucleair gebied. Het agentschap zorgt voor het overbrengen van technische informatie inzake stralingsbescherming en nucleaire veiligheid.

4. Intussen heb ik het initiatief genomen voor het organiseren van een bijkomende campagne voor de verdeling van de jodiumtabletten. Deze campagne zal plaatsvinden in het voorjaar van 2002, dit is ongeveer drie jaar na de initiŽle campagne.