2-750/1

2-750/1

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

16 MEI 2001


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet

(Ingediend door mevrouw Jeannine Leduc)


TOELICHTING


Luidens artikel 19 van de nieuwe gemeentewet kan een burgemeester of schepen die gerechtigd is op andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen of toelagen, een weddevermindering bekomen om te vermijden dat die andere voordelen, op grond van de geldelijke cumulatiebeperkingen, worden verminderd of vervallen.

Bij de huidige stand van de wetgeving is het niet mogelijk dat een burgemeester of schepen spontaan afstand doet van de overeenkomstig artikel 19, 1, eerste en tweede lid, bepaalde wedden.

Door deze bepaling aan te passen, krijgen burgemeesters en schepenen die het wensen, de mogelijkheid om een weddevermindering te vragen, ongeacht de motivering, wat een minderuitgave betekent voor de gemeentekas. Indien een mandataris dit wenst, moet hij de mogelijkheid krijgen gedeeltelijk te verzaken aan de wedde die hij krachtens de recente weddeverhoging geniet.

Jeannine LEDUC.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 19, 1, zevende lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen door het volgende lid :

De Koning kan, op de door Hem te bepalen wijze, de wedde van de burgemeester of van de schepen verminderen op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt.

Jeannine LEDUC.