Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1128 van mevrouw Nagy d.d. 29 januari 2001 (Fr.) :
Marokko. — Wapenverkoop. — Vergunning.

De minister is op de hoogte van het feit dat sinds de start van de autorally Parijs-Dakar, het Polisario-Front (onafhankelijkheidsfront dat de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara opeist) het in 1991 afgekondigde staakt-het-vuren als verbroken beschouwt omdat de rally zonder instemming van het Polisario-Front en onder toezicht van de Marokkaanse overheid plaatsvindt.

Welnu, artikel 4 van de wet van 5 augustus 1991 (betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) bepaalt dat een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om handel te drijven in wapens voor militair gebruik wordt verworpen indien het land van bestemming in een burgeroorlog is verwikkeld of het hoofd moet bieden aan zware interne spanningen.

Gelet op de huidige toestand in Marokko zou ik graag vernemen welke houding de regering in deze zaak aanneemt. Kan de geachte minister mij zeggen of men besloten heeft de wet van 5 augustus 1991 toe te passen en de uitvoervergunning te weigeren voor iedere nieuwe transactie ? Indien dit niet het geval is, kan hij mij uitleggen om welke redenen de wet niet toegepast werd ?

Kan de geachte minister mij bovendien meedelen welke wapens en/of munitie sinds 1991 verkocht werden en aan welke soort eenheid (politiemacht, legermacht, enz.) ?

Antwoord : De aanvragen voor uitvoervergunningen voor militair materieel voor Marokko worden, zoals trouwens ook voor andere eindbestemmingslanden, geval per geval getoetst aan de criteria die vervat zijn in artikel 4 van de wet van 5 augustus 1991.

Wat de uitvoer van militair materieel betreft, worden alle statistieken vermeld in de jaarlijkse rapporten aan het Parlement over de toepassing van de wet van 5 augustus 1991, betreffende de in-, de uit- en de doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel.

In 1999 werden twee uitvoervergunningen voor dit land toegekend voor een totaalbedrag van 14 300 000 frank. De douanecijfers wijken hiervan lichtjes af (15 000 000 frank) rekening houdend met de uitvoering van eerdere vergunningen.