2-25/5

2-25/5

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

13 MAART 2001


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet


AMENDEMENTEN

ingediend na terugzending door de plenaire vergadering


Nr. 2 VAN MEVROUW LIZIN

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 2. Artikel 317 van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 24 mei 1991, wordt aangevuld met het volgende lid :

Wanneer het besluit van de tuchtoverheid wordt vernietigd door de Raad van State dan wel wordt vernietigd of niet wordt goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de tuchtoverheid vanaf de kennisgeving van het arrest van de Raad van State of van het besluit van de toezichthoudende overheid, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de in het eerste lid bedoelde termijn dat overbleef bij het instellen van die vervolging.

Verantwoording

In het Vlaamse Gewest worden de beslissingen van de tuchtoverheid door de toezichthoudende overheid goedgekeurd of niet goedgekeurd. De uitspraak van de toezichthoudende overheid kan dus niet de vernietiging zijn, maar wel de goedkeuring of de niet-goedkeuring (artikel 6 van het decreet van 24 juli 1991 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de handelingen betreffende tucht- en sommige ordemaatregelen genomen ten opzichte van het gemeentepersoneel bedoeld in de nieuwe gemeentewet).

Nr. 3 VAN MEVROUW LIZIN

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 3. Deze wet is van toepassing op tuchtrechtelijke vervolgingen bedoeld in artikel 317 van de nieuwe gemeentewet, voor zover op de datum van haar inwerkingtreding geen zes maanden zijn verstreken na de vaststelling of de kennisname van de strafbare feiten door de tuchtoverheid.

Verantwoording

De voorgestelde formulering verduidelijkt de bedoeling van deze overgangsbepaling en behoudt de beperking die werd ingevoegd door het amendement van mevrouw Thijs (amendement nr. 1).

Anne-Marie LIZIN.