Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-27

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 881 van de heer Malcorps d.d. 16 november 2000 (N.) :
Kronos. ­ Opvolging van risicobedrijven. ­ Seveso-informatiecampagne.

Op 13 oktober 2000 vond er een fataal ongeluk plaats in het Seveso-bedrijf Kronos in de Gentse kanaalzone. Ook in oktober 1999 werd in dit bedrijf al een lek gesignaleerd, maar toen met minder zware gevolgen. Bij het recent ongeval zou nogal wat tijd zijn verloren gegaan vooraleer alarm geslagen is en de omwonenden verwittigd werden om ramen en deuren gesloten te houden.

Het gebeurde roept dus vragen op naar de opvolging van dit soort van risicobedrijven.

Kan de geachte minister daarom antwoorden op volgende vragen :

1. Bevestigt het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering dat er een laattijdige reactie is geweest van het bedrijf en zo ja, welke maatregelen worden dan genomen ? Bestaan er sancties voor bedrijven die hun verantwoordelijkheid terzake niet nemen ?

2. Hoe staat het met de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat en de drie gewesten betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken ?

3. Welke concrete samenwerkingsverbanden lopen nu al in afwachting van de definitieve goedkeuring ? In welke mate werkt bijvoorbeeld de directie Chemische Risico's van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid samen met de gewestelijke milieu-inspectiediensten ? Wat is daarvan het resultaat ? Wordt in de toekomst een meer structurele samenwerking voorzien ?

4. Hoe staat het met de opmaak van de interne en externe noodplannen als voorzien in de samenwerkingsovereenkomst ? Is dit al lopende ?

5. Wordt er verder gewerkt op het vlak van voorlichting van het publiek, in de lijn van de Seveso-informatiecampagne, gestart door de staatssecretaris voor Veiligheid en Milieu in de vorige regering ?