2-513/2

2-513/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

30 JANUARI 2001


Wetsontwerp tot aanpassing van de terminologie van de vigerende wettelijke bepalingen aan de gewijzigde Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER MALMENDIER


Op 6 juli 2000 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers twee wetsontwerpen aangenomen die ertoe strekken de Franse benaming van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn te wijzigen in « Centre public d'action sociale ».

De bepalingen in het voorliggende wetsontwerp zijn afgesplitst omdat zij een aangelegenheid betreffen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Het andere luik van de naamswijziging ligt besloten in het optioneel bicameraal wetsontwerp (Stuk Senaat, nr. 2-512/1) dat niet werd geëvoceerd door de Senaat.

Daarom werd alleen het wetsontwerp nr. 2-513/1 besproken in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

I. ALGEMENE BESPREKING

Verschillende leden zijn het eens met de doelstelling van dit wetsontwerp, die erin bestaat de Franstalige naamgeving van het OCMW aan te passen aan de realiteit.

Vanuit Vlaamse hoek wordt daarbij expliciet gesteld weinig bezwaar te hebben tegen een wijziging van de Franstalige benaming van het OCMW. Deze naamswijziging geeft bovendien duidelijk aan dat men aan het OCMW een ruimer takenpakket wil toebedelen dan louter het toekennen van bestaansminima, een tendens die ook wordt weergegeven door de Nederlandse benaming die over « maatschappelijk welzijn » spreekt.

Momenteel echter, na deze aanpassing van de Franse benaming, verschilt de Franse betekenis van de benaming opnieuw van de Nederlandse (zie ook Advies van de Raad van State nr. 49-1088/2 ­ 1996/1997). Aangezien echter de collega's in de Kamer van volksvertegenwoordigers van oordeel waren dat enkel de Franse benaming moest worden aangepast, zal de spreker deze beslissing steunen.

II. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

A. Bespreking

Artikel 1

Een lid vraagt zich af wat de zin is van het bicameralisme wanneer een wetsontwerp er enkel toe strekt de Koning een machtiging te verlenen. Was het daarbij niet nuttiger geweest om alle bepalingen in één ontwerp te vatten ?

Een ander lid antwoordt dat het bijbehorende ontwerp (stuk nr. 2-512/1), dat niet werd geëvoceerd door de Senaat, twee doelstellingen heeft.

Het wil de Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wijzigen in de organieke wet van 8 juli 1976 en het is bovendien de bedoeling om de Koning te machtigen in alle wetteksten die een aangelegenheid betreffen als bedoeld in artikel 78 (cfr. eerste artikel van deze wet) de verwijzing naar het OCMW in overeenstemming te brengen met de nieuwe wettelijke benaming.

Een ontwerp dat een aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, kan echter de Koning niet machtigen teksten te wijzigen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. Daarvoor is een volledig bicamerale procedure noodzakelijk. Het is in dit kader dat het huidige ontwerp aan deze commissie wordt voorgelegd.

Artikel 2

Een lid vraagt zich af waarom de verwijzing naar de publicatiedatum nog niet werd ingevuld.

De minister antwoordt dat de wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een wijziging van de Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn nog niet werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Tot zolang deze datum niet bekend is, kan hij niet worden aangevuld.

B. Stemming

De artikelen 1 en 2 worden eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

III. EINDSTEMMING

Het ontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de acht aanwezige leden.

Het verslag is eenparig goedgekeurd door de 9 aanwezige leden.

De commissie aanvaardt volgende tekstverbetering :

Artikel 2

In de Franse tekst « en vigueur avec celle » vervangen door de woorden « en vigueur à celle ».

De rapporteur, De voorzitter,
Jean-Pierre MALMENDIER. Theo KELCHTERMANS.