Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-26

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 621 van mevrouw Laloy van 4 mei 2000 (Fr.) :
Dienst Vreemdelingenzaken. ­ Verblijfsvergunningen. ­ Verlengingsaanvragen.

De jongste jaren is de Dienst Vreemdelingenzaken geconfronteerd met een aanzienlijke toename van het aantal asielzoekers. Hierdoor was het nodig tal van bijkomende krachten aan te werven om de achterstand in de verwerking van de dossiers in te halen.

De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt evenwel niet alleen de dossiers van de asielzoekers. Er zijn bijvoorbeeld ook de aanvragen tot verlenging van de verblijfsvergunning voor wie ons land volkomen legaal is binnengekomen.

Kunt u mij, wat die sector betreft, zeggen hoeveel dergelijke verlengingsaanvragen elk jaar bij de Dienst Vreemdelingenzaken worden ingediend ? Binnen welke termijn geeft de Dienst Vreemdelingenzaken gevolg aan de aanvraag ? Wat gebeurt er wanneer mensen vóór het verstrijken van hun visum, geen antwoord krijgen op hun verlengingsaanvraag ? Zij beschikken dan niet langer over de vereiste papieren hoewel zij hun aanvraag soms een maand vóór het verstrijken van de termijn hebben ingediend.

Kunt u ook uitleggen waarom tengevolge van de achterstand die de dienst heeft opgelopen, mensen die binnen de gestelde termijn een verlengingsaanvraag hebben ingediend doch hun dossier niet tijdig afgehandeld zien en wier toestand verandert (door huwelijk bijvoorbeeld), hun dossier naar een andere dienst zien verhuizen zonder dat zij daarover informatie ontvangen en zonder dat zij een voorlopig document krijgen waarmee ze aan alle wettelijke bepalingen voldoen ?

Kunt u mij ten slotte zeggen welke maatregelen u denkt te nemen teneinde een voortgangscontrole in te voeren zodat mensen kennis kunnen nemen van de stand van zaken in hun dossier en zich kunnen wenden tot de ambtenaar die hun dossier behandelt, zonder dat zij daarvoor een beroep moeten doen op een tussenpersoon of een advocaat die ze dan ook nog eens moeten betalen, wat in strijd is met de basisprincipes van de democratie ?

Kunt u mij ook zeggen welke maatregelen u denkt te nemen teneinde uw ambtenaren te bewegen tot een vriendelijk telefonisch onthaal van de beller alsmede tot een dienstverlening aan de bevolking die die naam waardig is : snel, menselijk en degelijk ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

Het is juist dat de Dienst Vreemdelingenzaken reeds een aantal jaren, maar vooral de laatste twee jaar, erg onder druk staat ten gevolge van een toename van asielaanvragen.

Toch is deze dienst erin geslaagd de daardoor opgelopen achterstand tot tweemaal toe weg te werken.

Het is ook juist dat de opdrachten van de Dienst Vreemdelingenzaken veelvoudig zijn.

Over het aantal aanvragen voor verlenging van een toeristenverblijf worden geen onmiddellijk hanteerbare statistieken bijgehouden; de bureaus A (niet EEG) en E (EU) ontvangen echter dagelijks aanvragen tot visumverlenging. Hun aantal wordt geschat op verscheidene duizenden per jaar.

Deze aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente, die in principe een bevoorrechte toegang tot de Dienst Vreemdelingenzaken heeft via telefoon en fax.

Desondanks is het zo dat het aantal telefonische of gefaxte aanvragen of aanvragen per gewone brief, dikwijls ondersteund door tussenkomsten met nog meer werk als gevolg, de normale capaciteit van de dienst overschrijden. De wet van 15 december 1980 immers staat slechts een maximumverblijf toe van drie maanden per semester, soms ingekort voor de geldigheidsduur van het visum wanneer men aan de visumplicht is onderworpen.

Personen die langer blijven dan deze termijn kunnen niet beweren onwetend te zijn van hun toestand of van het feit dat hieruit geen enkel recht ontstaat.

De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt niettemin de redenen die zijn aangevoerd ter staving van een aanvraag en neemt zo snel mogelijk een beslissing indien hij over voldoende gegevens beschikt. Zo nodig worden bijkomende inlichtingen gevraagd aan de plaatselijke overheid of aan de vreemdeling.

Indien de aanvraag wordt gedaan op een ogenblik dat het verblijf regelmatig is, wordt geen enkele verwijderingsmaatregel genomen wegens illegaal verblijf indien binnen de termijn geen antwoord kon worden gegeven.

Het dossier verandert alleen van dienst als de persoon van statuut verandert; in geval van verblijf wegens toerisme of zaken is dit eerder uitzonderlijk, bijvoorbeeld in geval van een huwelijk met een Belg of een EU-onderdaan, of in geval van vrijheidsberoving.

De toewijzing van de aanvragen per betrokken dienst is verantwoord door de noodzaak binnen de wettelijke termijnen te antwoorden en door de complexiteit van de materie.

De dossiers worden elektronisch gevolgd en hun lokalisering is permanent gekend, wat het opzoeken vergemakkelijkt. Toch vereist het opsporen van de dossiers nog een zekere tijd omdat ze momenteel worden verhuisd. Ter herinnering : de administratie is onlangs, bij de nummering van de dossiers, begonnen aan de reeks 5 000 000.

In 2001 zal het mogelijk worden, door een progressieve ingebruikstelling van het elektronisch dossier, rechtstreeks toegang te krijgen tot een dossier voor wie er de inhoud van dient te kennen, inclusief voor de vreemdelingen zelf.

Ik geef u hieronder ook enkele cijfergegevens.

Jaren
­
Années
Telefoongesprekken
­
Communications téléphoniques
Faxberichten
­
Téléfax
Allerlei briefwisseling
­
Correspondances diverses
1998 310 145 128 863 156 049
1999 286 297 134 588 105 618
sept. 2000 181 815 94 873 73 410

Ik heb bij de algemene directie van de Dienst Vreemdelingenzaken aangedrongen op een betere opvang van het publiek.

Laten geloven dat alle ambtenaren van deze dienst, die dikwijls worden beledigd of bedreigd, geen inspanning zouden doen om correct te antwoorden, is de waarheid geweld aandoen.

Reeds een jaar is een onthaaldienst in functie om de vreemdelingen zelf te ontvangen; sinds 15 januari 2000 heeft deze dienst al 12 601 gevallen behandeld.

Klachten en verzoeken worden opgevolgd en als er een abnormale vertraging of een objectieve nood aan dringende behandeling wordt vastgesteld, wordt onmiddellijk een beslissing genomen.

Ik herinner tevens aan de wet van 1 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur die ook aan de vreemdeling of aan zijn wettelijke vertegenwoordiger het recht geeft zijn dossier te raadplegen.

Ik overweeg ook een hervorming van de procedures inzake de beslissingsbevoegdheden, zodat een gedeelte van de beslissingen aan de diplomatieke posten (visa) en aan de burgemeesters kan worden overgedragen. Wat het domein van de visa betreft, is men momenteel in het stadium van het opstellen van de instructies aan de diplomatieke posten; deze posten worden ook versneld geïnformatiseerd.

De toewijzingsprocedure voor de aanbesteding van een audit zal eerstdaags worden afgerond; deze audit heeft de bedoeling de doelstellingen te bereiken vermeld in uw vraag.