Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-21

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 746 van de heer Kelchtermans d.d. 27 juni 2000 (N.) :
Dienstplicht. ­ Afschaffing.

Volgens De Standaard van 9 mei 2000 zou de Duitse minister van Defensie, Rudolf Scharping, naar aanleiding van de discussie in Duitsland over een mogelijke afschaffing van de dienstplicht gesteld hebben dat « andere landen die de militieplicht hebben afgeschaft, zoals België, daar nu al spijt van hebben ».

Gaarne vernam ik van de geachte minister of de heer Scharping hiermee het standpunt van de Belgische regering verwoordt. Zo ja, om welke redenen betreurt hij deze afschaffing ? Zo neen, op basis van welke informatie is deze uitspraak dan gebaseerd of was dit slechts een hersenspinsel ?

Antwoord : Bij deze deel ik geachte lid mee dat het geven van een antwoord op zijn gestelde vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Landsverdediging.

Het komt vanzelfsprekend de Duitse minister niet toe zich uit te spreken over het standpunt van de Belgische autoriteiten.

Aansluitend hierop verkies ik het, zonder mij te willen inlaten in een onnodige discussie, de verantwoordelijkheid van dit standpunt over te laten aan de heer Sharping, voor zover dit correct weergegeven werd in vermeld artikel.