Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-15

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 554 van de heer Kelchtermans d.d. 23 maart 2000 (N.) :
Iran. ­ Mogelijke dreiging tegen België. ­ Standpunt van de minister.

Naar aanleiding van het strafonderzoek dat in ons land werd geopend tegen Alik Akbar Hachémi-Rafsanjani, de gewezen president van Iran, heeft dezelfde Iraanse clericus die in 1989 de « fatwa » tegen schrijver Salman Rushdie uitsprak op 6 maart jl. gedreigd met « praktische maatregelen » tegen België. Volgens ayatollah Hasan Saneii zullen de Iraanse reacties niet alleen verbaal zijn.

Graag vernam ik van de geachte minister hoe ernstig hij deze dreigingen neemt. Ziet hij hierin zoals sommige internationale waarnemers ook de mogelijkheid tot terroristische aanslagen tegen Belgische burgers in of buiten Iran, aangezien de fundamentalisten in het verleden dit instrument zeker niet schuwden ? Werden er inmiddels naar aanleiding van deze dreiging acties ondernomen en, in voorkomend geval, welke ? Welke waren de conclusies van het crisisberaad d.d. 6 maart 2000 waarbij onder meer Buitenlandse Zaken, Justitie en de Staatsveiligheid betrokken waren ?

Antwoord : De Iraanse regering neemt de aanklacht tegen voormalig president Rafsanjani zeer ernstig. De Belgische ambassadeur in Teheran werd reeds verschillende malen geconvoceerd door de Iraanse autoriteiten, terwijl ook de Iraanse ambassadeur in Brussel voor deze zaak reeds verschillende démarches heeft gedaan. Iran heeft aan de Belgische regering gevraagd om in deze kwestie tussenbeide te komen. België heeft steeds geantwoord dat dit niet mogelijk is, gezien de scheiding der machten in ons land.

Ik wens te benadrukken dat bij geen enkele gelegenheid de Iraanse regering bedreigingen heeft geuit tegen België. Er is voorlopig dan ook geen reden om tegenmaatregelen te nemen. Wat de dreigementen van individuen betreft, kan ik u verzekeren dat de regering de evolutie van de toestand nauwlettend in het oog houdt. Ik wens er evenwel op te wijzen dat de gemoederen in Iran de laatste weken enigszins bedaard zijn. De toestand blijft natuurlijk ernstig, en een verdere verslechtering van de relaties is niet uit te sluiten in de toekomst, maar de regering is van oordeel dat in de huidige omstandigheden er geen onmiddellijk gevaar dreigt voor Belgische burgers.

Het crisisberaad van 6 maart 2000 vond plaats met het oog op het bepalen van een gecoördineerd officieel Belgisch standpunt in deze zaak om de Iraanse regering van antwoord te dienen.